Tiszta Forrás
2018. december 17.   
Névnap: Lázár, Olimpia

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

ANGELUS ~ ~ ♡ ♡ ♡ ~ ~ Angelus Domini nuntiavit Mariae. ~ ~ Et concepit de Spiritu Sancto. ~ ~ ~ AVE MARIA, GRATIA PLENA. ~ DOMINUS TECUM, ~ BENEDICTA TU IN MULIERIBUS, ~ ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI: IESUS. ~ SANCTA MARIA, MATER DEI, ~ ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS, ~ NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. ~ AMEN. ~ ~ ~ Ecce Ancilla Domini. ~ ~ Fiat mihi secundum verbum tuum. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Et Verbum caro factum est. ~ ~ Et habitavit in nobis. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. ~ ~ Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, út qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ~ ~ Amen. ~ ~ ~ ~ I I I ~ ~ ~ ~ ÚRANGYALA ~ ~ ~ ~ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. ~ ~ És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA, MALASZTTAL TELJES. ~ AZ ÚR VAN TEVELED; ~ ÁLDOTT VAGY TE AZ ASSZONYOK KÖZÖTT, ~ ÉS ÁLDOTT A TE MÉHEDNEK GYÜMÖLCSE: JÉZUS. ~ ASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT ANYJA! ~ IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK, BŰNÖSÖKÉRT, ~ MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN. ~ ÁMEN. ~ ~ ~ Íme az Úrnak szolgáló leánya. ~ ~ Legyen nékem a te igéd szerint. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ És az Ige testté lőn. ~ ~ És miköztünk lakozék. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja. ~ ~ Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. ~ ~ Ámen.

Jelen van

1 felhasználó
12 látogató

Látogatások

- ma: 478
- tegnap: 960
2016.03.15. 20:00 JóB
Hozzászólások: 0

Porba írt nevek

Porba írt nevek

„Uram, te vagy Izráel reménysége, megszégyenülnek mind, akik elhagynak téged, a tőled elpártolók nevét a porba írják.

Exspectatio Israel, Domine, omnes, qui te derelinquunt, confundentur; recedentes a te in terra scribentur, quoniam dereliquerunt venam aquarum viventium, Dominum.  (Jer.17.13)

Izraelnek reménysége, Uram! Azok, akik elhagynak, mind megszégyenülnek; akik pedig elfordulnak tőled, azokat gyökerestül kitépik földjükből, mert elhagyták az élő vizek forrását. (Jer 17.13)

 

 

2016-03-13-án, vasárnap olvashattuk János evangéliumában:

Jézus pedig kiment az Olajfák hegyére. Korán reggel ismét megjelent a templomban, ahol az egész nép köréje sereglett. Leült, és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok odavittek hozzá egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Középre állították, és azt mondták neki: ˝Mester! Ezt az asszonyt házasságtörésen kapták. Mózes a törvényben azt parancsolta nekünk, hogy az ilyeneket meg kell kövezni. Te ugyan mit mondasz?˝ Ezt természetesen azért mondták, hogy próbára tegyék, és hogy bevádolhassák. 

Jézus azonban lehajolt, és ujjával írt a földre.  Amikor azok tovább faggatták őt, fölegyenesedett, és azt mondta nekik: ˝Aki közületek bűn nélkül van, az vessen rá először követ.˝ Aztán újra lehajolt, és írt a földre. Azok pedig ennek hallatára egymás után elmentek, kezdve a vénektől, s ő egyedül maradt a középen álló asszonnyal. Jézus fölegyenesedett, és azt mondta neki: ˝Asszony, hol vannak ők? Senki sem ítélt el téged?˝ Az így felelt: ˝Senki, Uram!˝ Jézus ekkor azt mondta neki: ˝Én sem ítéllek el. Menj, és többé már ne vétkezzél!˝ /Jn 8,1-11/

 

 

A történet Jézus korában nem számított kirívónak. A házasságtörésen ért asszonyt Mózes törvényei szerint meg kellett kövezni. Erre készülnek most is a nép vénei, az írástudók, és farizeusok. Jézus éppen a jeruzsálemi templomban tartózkodik. Szokása szerint tanítja a népet. A törvény betűjét szigorúan alkalmazó vallási vezetők ezért találkoznak Jézussal az ítélkezés kapcsán. Ravaszságukra jellemző, hogy csapdát állítanak neki. Megkérdezik a véleményét a kétségtelenül bűnös asszonyra kirótt ítélettel kapcsolatban. Ők a törvény szigorú őrei, és végrehajtói. A bűnösnek bűnhődnie kell. Érdekes módon ezt a következetes magatartásukat csak egyszer szegték meg: Jézus elítélése, ill. elítéltetése során.

Jézus válasza kétféle lehetett: vagy helyesli az asszony elítélését, és megkövezését, vagy ellenzi. Bármit mond, fel lehet ellene használni. Ha igent mond, megkérdőjeleződik eddigi tanítása a szeretetről és irgalmasságról. Ha ellenzi az ítéletet, vádolni lehet a törvény megszegésével, vagy akár lázítással is.

Jézus nem válaszol, csak a porba ír valamit. Teológusok sokasága próbálja azóta is megfejteni, mit is írhatott Jézus. Ez az egyetlen eset az Evangéliumban, hogy Jézus írt valamit. Egyszerűen azért nem foglalta írásba a tanítását (bár megtehette volna), mert a kimondott szó, az Ige erősebb mindennél. Isten szava teremtő erejű. Krisztus szavairól mondták hallgatói: „így még ember nem beszélt!” Szavában erő lakozott, és élettel volt tele. Szavaiból az irgalmas szeretet áradt. Ezért is hallgatták hatalmas tömegek a nap minden szakában. Hallgatták a hegyen, a tóparton, a zsinagógákban, az utcákon és tereken.

 

A templom előterének szereplői szinte megmerevedtek a feszült várakozástól. Nagy sokára megszólalt az Úr: „Aki közületek bűn nélkül van, az vessen rá először követ.˝

 

A Szentírás kutatók szerint Jézus Jeremiás próféta egyik mondatát írta a porba:

„Uram, te vagy Izráel reménysége, megszégyenülnek mind, akik elhagynak téged, a tőled elpártolók nevét a porba írják.(Jer 17.13)

Más fordítás szerint az idézet így hangzik:

Izraelnek reménysége, Uram! Azok, akik elhagynak, mind megszégyenülnek; akik pedig elfordulnak tőled, azokat gyökerestül kitépik földjükből, mert elhagyták az élő vizek forrását. (Jer 17.13)

Én úgy gondolom, hogy igazuk lehet a kutatóknak. Azt tenném még hozzá, hogy Jézus a jeremiási idézet alá is írt még valamit. A jelenlévő ítélkezők bűneit, kezdve a véneken…

Ennek kapcsán eszünkbe jut Jézusnak a nevekre vonatkozó többi kijelentése is:

˝De mégse annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben.˝ (Lk 10.20)

A győztest fehér ruhába öltöztetik. Nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem megvallom majd Atyám és angyalai előtt. (Jel 3.5)

Aki nem volt beírva az élet könyvébe, azt a tüzes tóba vetették. (Jel 20.15)

Elgondolkodtató Jézus cselekedete: mennyire más, ha egy ember nevét a porba írják (a bűneit felsorolva), vagy a mennyekben írják be az Élet könyvébe. A port elfújja a szél, és a név semmivé válik. Ennek szimbolikus jelentése is van: az ókori zsidó nép esetében a névnek meghatározó jelentősége volt, magát a létezést fejezte ki.

Jézus megfordítja, és helyére billenti a feje tetejére állított isteni törvényt. Eszünkbe juthat a szálka és gerenda példázata is. A törvénytudók látványosan ítélkeznek a bűnös asszony felett, de a maguk bűneit takargatják. Nem tartanak soha bűnbánatot, mert meg vannak győződve arról, hogy ők Isten legkiválóbb képviselői (gondoljunk csak a farizeus és a vámos imájára a templomban). Az ő életükben a valóság és az igazság már régen elszakadt egymástól. (2016.03.14-én olvashattuk Zsuzsanna és a vének történetét a Napi olvasmány rovatban.) Úgy gondolták, hogy hatalmuk és vezető beosztásuk a mennyek országában is megmarad.

Korunk törvényhozói és ítélethirdetői sokban hasonlítanak a Jézus korabeliekhez. A korlátlan földi hatalom (karhatalommal támogatva) furcsa kettősséghez vezet. Ítéletet csak a bűnösnek kikiáltott emberek (népek, országok) felett mondanak. Isten helyébe képzelik magukat, akik nem tartoznak senkinek elszámolással.

Jeremiás próféta szavai ma is időtállóak. Jaj annak, akinek a földi porba írják csak a nevét, nem pedig az Élet könyvébe a mennyek országában! Jaj azoknak, akik lábbal tiporják az igazságot! Jaj azoknak, akik elpártolnak Istentől, és a bálványokat imádják!

Jézus végtelen irgalma még a legbűnösebb embert is felmentheti. A nagyböjti idő a bűnbánat ideje. Istenhez visszatérni sohasem késő. Az irgalmas szeretet legyőzi, és eltörli a bűnt. A szerető Atya ma is visszafogadja tékozló fiát. Isten egyszülött Fia ma is megbocsát: a templom előterében, az élet vizét adó kútnál, és a végórában is, a golgota keresztjén.

 

„Kérjetek, és adatik nektek!” Nem kell mást tenni, csak hittel kell kérni bűneink bocsánatát.

 „Zörgessetek, és az ajtó kinyittatik nektek!” Az az ajtó, mely a bocsánatot nyert bűnös előtt nyílik ki. Az az ajtó, mely a mennyek országába biztosít bebocsájtást Isten megtért gyermekei számára.

 

A.D.2016.03.15.©JóB

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás