Tiszta Forrás
2019. június 17.   
Névnap: Laura, Alida

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

ANGELUS ~ ~ ♡ ~ ~ Angelus Domini nuntiavit Mariae. ~ ~ Et concepit de Spiritu Sancto. ~ ~ ~ AVE MARIA, GRATIA PLENA. ~ DOMINUS TECUM, ~ BENEDICTA TU IN MULIERIBUS, ~ ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI: IESUS. ~ SANCTA MARIA, MATER DEI, ~ ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS, ~ NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. ~ AMEN. ~ ~ ~ Ecce Ancilla Domini. ~ ~ Fiat mihi secundum verbum tuum. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Et Verbum caro factum est. ~ ~ Et habitavit in nobis. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. ~ ~ Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, út qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ~ ~ Amen. ~ ~ ~ ~ I I I ~ ~ ~ ~ ÚRANGYALA ~ ~ ~ ~ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. ~ ~ És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA, MALASZTTAL TELJES. ~ AZ ÚR VAN TEVELED; ~ ÁLDOTT VAGY TE AZ ASSZONYOK KÖZÖTT, ~ ÉS ÁLDOTT A TE MÉHEDNEK GYÜMÖLCSE: JÉZUS. ~ ASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT ANYJA! ~ IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK, BŰNÖSÖKÉRT, ~ MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN. ~ ÁMEN. ~ ~ ~ Íme az Úrnak szolgáló leánya. ~ ~ Legyen nékem a te igéd szerint. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ És az Ige testté lőn. ~ ~ És miköztünk lakozék. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja. ~ ~ Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. ~ ~ Ámen.

Jelen van

0 felhasználó
38 látogató

Látogatások

- ma: 802
- tegnap: 826
2018.12.30. 18:45 JóB
Hozzászólások: 0

A család szentsége

A család szentsége

Válságban vagyunk, válságban van a család – halljuk nap, mint nap. Politikai, gazdasági, társadalmi, pénzügyi, ökológiai, stb. válságról cikkeznek a sajtóban, elemzik a rádióban, tv.-ben különböző szintű fórumokon.

Egy szóval összefoglalva: válságban van a világ. De miért is?

 

Isten saját képmására és hasonlatosságára teremtette meg az embert. Nemcsak megteremtette, hanem bőkezűen gondoskodott is róla. Ugyanúgy, ahogy egy szerető családban az édesanya és édesapa gondoskodik a megszületett gyermekéről.

Jézus nem látványosan – hatalma és ereje hangoztatásával, angyalok seregével kísérve – szállt le a földre, hanem egy egyszerű, hétköznapi családban született. Születésével a szó szoros értelemben megszentelte a családot. A Szent család kifejezést Jézus földi családjára vonatkoztatjuk, de maga a család is szent. A házasság is szent (Egyházunk egyik szentsége). Jézus a legelső csodáját Kána városában, egy menyegzőn tette.

A család szeretetközösség: az Istennel, és legközvetlenebb embertársainkkal való közösség színtere. A kisgyermek a családban tapasztalja meg először a gondoskodó szeretetet. A családban hall először Istenről. A családban tanul meg imádkozni. A családban tanulja meg a viselkedési szabályokat: itt tanulja meg, mi a tisztesség, mi a becsület, mi a hit, és mi a szeretet.

A család minden tagja más, és más. Eltérő a családtagok neme, eltérő az életkoruk, a vérmérsékletük, és eltérő a családban betöltött szerepük is. Itt lehet megtanulni a kölcsönös tiszteletet, az egymás iránti megértés, megbecsülés alapjait, a napjainkban oly sokat hangoztatott toleranciát. A család jelenti a biztonságot, a meleg fészket.

 

A karácsonyi időszak evangéliumi olvasmányait olvasva feltűnik, hogy a családnak, a gyermeknek, a gyermekáldásnak szakrális jelentése, jelentősége van. Az ószövetség népe Isten büntetésének vélte, ha a családban nem született gyermek. A szégyen bélyegét hordozta az az asszony, a ki gyermek nélkül érte meg az idős kort. A gyermek Isten áldása volt (mint ahogyan azt nyelvünk olyan szépen kifejezi). Gondoljunk csak Ábrahám feleségére, Sárára, a templomban a gyermekáldásért oly buzgón imádkozó Annára, Sámuel anyjára, akinek fiából próféta lett, vagy Zakariás feleségére, Erzsébetre, akinek a szülötte lett a Messiás előfutára.

 

A család volt az Istennel kötött szövetség őrzője. A családi tűzhely melegének forrása maga Isten. Ha egy szobában a hideg téli napokon kialszik a meleget adó kályha tüze, hamar lehűl minden. Táplálni kell a tüzet, miként a szeretet testet-lelket melengető tüzét is táplálni kell.

 

Válságban van a család: azért, mert maga az ember van válságban. Kialudt a tűz, dermesztő hideg járja át a lelkeket. A szeretet forrását, Istent, és az Ő földre született Fiát kiűzte az ember az életéből. Kiűzi az iskolákból, kiűzi a családból, kiűzi az otthonából, kiűzi a társadalomból.

Hangzatos szlogenekkel etetik a média-bálványt istenítő tömegeket: önmegvalósítás, egyéni szabadságjogok, demokrácia, tolerancia, stb. A probléma csak az, hogy mindezeket nem a családra, az Isten által teremtett törvényes rendre vonatkoztatják. A fogalmakat eredeti jelentésükből kiforgatva próbálják ráerőltetni a normálisan gondolkodó többségre. A minta már nem a család. A követendő példa nem a szeretetet, békét sugárzó családi élet. A szingli élet, az azonos neműek „családként” történő elismerése, a zsidó-keresztény gyökerű kultúrák leértékelése, felváltása az un. multikulturális társadalmakra egy család, és emberellenes világ képét vetíti elénk.

 

Az Isten nélküli élet, az Isten nélküli társadalom nem tartható fenn hosszú távon. Ha megszűnik a család, megszűnnek az emberré válás alapvető feltételei. Az ember nevelés híján elveszti azt a legfőbb tulajdonságát, ami miatt embernek nevezik, ami megkülönbözteti egy fejlett gerinces állattól. Ennek jelei már mutatkoznak világunkban.

Ahonnan Istent kiűzik, oda a Gonosz lélek költözik be. Ott béke helyett háború lesz, a szeretetet felváltja a gyűlölet, a tisztességet a tisztességtelenség, az önzetlenséget az önzés, a rendet a káosz.

 

A család szent: maga Isten tette azzá. Minden családellenes megnyilvánulás Isten elleni támadás, melynek hátterében a Sátán áll. A keresztény kultúra, a keresztény hit, az Egyház védelme a család védelmét is jelenti. Istent csak úgy lehet hitelesen szolgálni, ha Evangéliumát szó szerint értelmezzük. A keresztény értékek védelme minden megkeresztelt ember alapvető kötelessége. Jézus azért jött ebbe a sötét világba, hogy világosságot hozzon, és ezt a világosságot vigyék el a tanítványai a világ minden népéhez. A karácsonyi gyertyák azért vannak, hogy világítsanak, nem pedig azért, hogy a „tolerancia” jegyében, mások „érzékenységének” Ős-kígyó módjára történő sziszegésével eltávolítsák azokat.

 

Isten a világ teremtője és mindenható Ura. Öröktől fogva az, és örökké az marad. Ebben a teremtett világban, földi zarándokutunkat járva meg kell őrizni hitünket, értékeinket, emberségünket minden körülmények között.

 

A.D.2015.12.27.©JóB

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás