Tiszta Forrás
2022. május 28.   
Névnap: Emil, Csanád

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

VIRGINIS MARIAE, PATRONAE HUNGARIAE, ORA PRO NOBIS! ~ ~ ♡ ♡ ~ ~ Angelus Domini nuntiavit Mariae. ~ ~ Et concepit de Spiritu Sancto. ~ ~ ~ AVE MARIA, GRATIA PLENA. ~ DOMINUS TECUM, ~ BENEDICTA TU IN MULIERIBUS, ~ ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI: IESUS. ~ SANCTA MARIA, MATER DEI, ~ ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS, ~ NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. ~ AMEN. ~ ~ ~ Ecce Ancilla Domini. ~ ~ Fiat mihi secundum verbum tuum. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Et Verbum caro factum est. ~ ~ Et habitavit in nobis. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. ~ ~ Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, út qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ~ ~ Amen. ~ ~ ~ ~ ÚRANGYALA ~ ~ ~ ~ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. ~ ~ És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA, MALASZTTAL TELJES. ~ AZ ÚR VAN TEVELED; ~ ÁLDOTT VAGY TE AZ ASSZONYOK KÖZÖTT, ~ ÉS ÁLDOTT A TE MÉHEDNEK GYÜMÖLCSE: JÉZUS. ~ ASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT ANYJA! ~ IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK, BŰNÖSÖKÉRT, ~ MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN. ~ ÁMEN. ~ ~ ~ Íme az Úrnak szolgáló leánya. ~ ~ Legyen nékem a te igéd szerint. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ És az Ige testté lőn. ~ ~ És miköztünk lakozék. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja. ~ ~ Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. ~ ~ Ámen. ○ ○ ○ Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk! ○ ○ ○ Éhínségtől, járványtól, tűzvésztől és háborútól ments meg, Uram, minket! ○ ○ ○

Jelen van

0 felhasználó
27 látogató

Látogatások

- ma: 92
- tegnap: 212
2017.04.14. 13:00 beckerj
Hozzászólások: 0

Nagypénteki gondolatok

Nagypénteki gondolatok

Isten megteremtette ezt a világot. Megteremtette az embert a föld porából (saját képmására és hasonlatosságára), és lelket lehelt belé.

Mit is jelent ez? A Mindenható Isten az élettelen anyagból megformálta az embert, miként az ügyes fazekas formálja az agyagmasszából a szebbnél szebb cserépedényeket.

Isten az élettelen anyagba lelket lehelt. Ez azt jelenti, hogy Isten gyermekei vagyunk, az Ő tulajdonságaival felruházva. Pál apostol mondja: a test nem csupán egy életre keltett matéria, hanem a Szentlélek temploma.

A Teremtő nem gépies, előre beprogramozott robotnak alkotta meg az embert, hanem önálló, szabad akarattal rendelkező élőlénynek. Ugyanúgy, mint az anyagi test nélküli szellemi lényeket, a menny lakóit, az angyalokat.

 

A gyermekeket felnevelő szülők, nagyszülők tudják, hogy a szabad akaratnak milyen megnyilvánulásai lehetnek. A gyermekek életében a különböző életkorok egyik sajátossága az akaratuk mindenáron való érvényre juttatása. Ennek legszélsőségesebb formája a szülők elleni lázadás. Már kisgyermek korban is megfigyelhető a látszólag ok nélküli toporzékolás, szélsőséges dühkitörés. A kamaszkor legjellemzőbb tünete a minden, és mindenki ellen való tiltakozás, az én-tudat robbanásszerű felszínre törése. Ez a lázadó korszak idővel elmúlik, és a szülői magatartásformák életvitelszerű követése válik meghatározóvá.

 

Az angyalok Isten elleni lázadása után Lucifert és követőit kitaszították a mennyből. A gonosszá vált angyal ezután Isten teremtményét, az embert vette célba: a hazugság, álnokság, a hamis ígéretek segítségével csapta be az első emberpárt.

A gonosz lélek a teremtés kezdetétől fogva ármánykodik. A módszer évezredek óta ugyanaz, fő fegyvere a lázítás. Lázít Isten ellen, a felebarát ellen: fő célja a káoszteremtés.

Isten próféták sokaságát küldte el, hogy emlékeztessen az emberrel kötött szövetségre, emlékeztessen arra, hogy az Ő teremtményei vagyunk.

Az idők teljességében saját Fiát küldte el, hogy összegyűjtse a szétszóródott nyáját, és biztonságos akolba terelje őket. Ahol a jó Pásztor vigyázza a nyájat az ordasok támadásaitól.

A lázadók és lázítók Isten Fiát sem kímélték. A „gonosz szőlőmunkások” a „gazda” szőlőskertjét a maguk önző céljaira használták. Hiába tanított Jézus a szeretetről, hiába gyógyított meg betegeket, űzött ki ördögöket, támasztott fel halottakat. A lázadók és lázítók nem tértek meg, hanem megátalkodottságukban tomboló dühvel fordultak a Messiás ellen. A sátántól megszállott tanítvány 30 ezüstért adta el mesterét.

A Virágvasárnap önfeledten ünneplő népet a gonosz erők fizetett manipulátorai Nagypéntekre „feszítsd meg”- et kiáltó tömeggé változtatták. A népnek kenyeret osztó, a vihart lecsendesítő, a csodatevő Jézus tettei a messzeség homályába tűntek. Isten Báránya – miként az ószövetségi bűn-bakok – feláldoztatott.

 

A nagypénteki véres tragédia napjainkban is ismétlődik. Európa a gonosz műveleti területe lett. A terrorakciók mindennapossá váltak, a megfélemlítés, az agresszió behatolt az élet minden területére. A krisztusi szeretetet felváltotta a sátáni gyűlölet. A lázadók és lázítók szabadon tevékenykedhetnek. Nincs visszatartó erő, nincs meg az akarat a népeket regnáló vezetők részéről. A keresztény templomok, a hívők elleni célzott támadások elkövetői általában „védett státus”- sal rendelkező, és többnyire büntetett előéletű bevándorlók.

Egy erkölcs nélküli társadalom,- ahol a fizetett lázadók azt skandálják, hogy „azt csinálunk, amit akarunk, azt tanulunk, amit akarunk” – pusztulásra van ítélve. Egy Isten nélküli Európa, egy Isten nélküli világ védtelen. Ahonnan Istent kiűzik, oda a Sátán költözik be.

Jézus ostorral űzte ki a jeruzsálemi templomból a hangoskodó kufárokat. A szentmisék ma is  a kereszténygyűlölők fő célpontjai. A templomokban elkövetett brutális robbantások az Isten elleni lázadók gátlástalan agressziójának a megnyilvánulásai. Egyre gyakoribb jelenség a szentmisék szándékos megzavarása: a provokátorok undorító akciói a szent liturgia idején, a züllött, részeg alkoholisták rendzavarásai. Sajnálatos, hogy ez ellen az egyház, és az illetékes hatóságok szinte semmit nem tesznek.

A „bűn fiai” mindenhol jelen vannak. A világ vezető hatalmainak bársonyszékeiben, a pénzvilág legfelsőbb szintjein, az államok irányító testületeiben, sőt magában az egyházban is. Az agitáció, a propaganda – miként az Jézus idejében is tetten érhető volt – hatásos. Templomainkban egyre kevesebb a hívő, a szélsőséges nézetek, a deviáns viselkedésformák egyre tágabb teret kapnak.

 

A nagyhét eseményei zajlanak világunkban. Az evangélium Igéit elnyomja a média ellenpropagandát hirdető harsány hangja. A hithű keresztények – miként Nagypénteken a tanítványok – reménykedve várják, hogy jobbra forduljon Isten népének a sorsa.

A világban uralkodó golgotai sötétség nem tart örökké. A megcsúfolt, keresztre feszített Megváltó legyőzte a sötétséget, legyőzte a halált. Húsvét vasárnap feltámadt dicsőségben, és reményt vitt a benne hívő, kétségbeesett tanítványoknak.

Isten Fiának, a megjövendölt Messiásnak a kereszthalála döbbenetes, és mindenki számára felfoghatatlan esemény volt. Úgy tűnt, hogy a Gonosz győzött a Jó fölött.

A Feltámadás még inkább felfoghatatlan esemény. Isten útjai kifürkészhetetlenek. Hiába tombol a Gonosz, Istené az utolsó szó.

A nagy világbirodalmak uralkodói felfuvalkodott gőgjükben Istennek képzelték magukat. Ma is így gondolják. Ezek a birodalmak mind eltűntek, miként a mostani – antikrisztusi – birodalom is meg fog szűnni.

Az ember Isten végtelen nagyságához képest csupán egy jelentéktelennek tűnő porszem. Mégis kitüntetett szerepet kapott a teremtmények rendjében. Ez a porszem a teremtő Isten első számú kiválasztottja, a mennyi Atya gyermeke.

 

Isten öröktől fogva létezik, és mindörökké létezni fog. Ez a világ elmúlik, de Isten Igéi soha el nem múlnak.

A Messiás gyalázatban halt meg Nagypénteken a kereszten, de Húsvét vasárnap dicsőségben támadt fel.

Ennek a világnak a gyalázata is elmúlik, amikor a Messiás újra eljön dicsőségben, hogy ismét összegyűjtse a hozzá hűséges bárányait – az örök életre.

 

A.D.2017.04.14. Nagypéntek © JóB

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás