Tiszta Forrás
2019. augusztus 24.   
Névnap: Bertalan, Aliz

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

VIRGINIS MARIAE, PATRONAE HUNGARIAE, ORA PRO NOBIS! ~ ~ ♡ ~ ~ Angelus Domini nuntiavit Mariae. ~ ~ Et concepit de Spiritu Sancto. ~ ~ ~ AVE MARIA, GRATIA PLENA. ~ DOMINUS TECUM, ~ BENEDICTA TU IN MULIERIBUS, ~ ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI: IESUS. ~ SANCTA MARIA, MATER DEI, ~ ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS, ~ NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. ~ AMEN. ~ ~ ~ Ecce Ancilla Domini. ~ ~ Fiat mihi secundum verbum tuum. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Et Verbum caro factum est. ~ ~ Et habitavit in nobis. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. ~ ~ Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, út qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ~ ~ Amen. ~ ~ ~ ~ ÚRANGYALA ~ ~ ~ ~ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. ~ ~ És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA, MALASZTTAL TELJES. ~ AZ ÚR VAN TEVELED; ~ ÁLDOTT VAGY TE AZ ASSZONYOK KÖZÖTT, ~ ÉS ÁLDOTT A TE MÉHEDNEK GYÜMÖLCSE: JÉZUS. ~ ASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT ANYJA! ~ IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK, BŰNÖSÖKÉRT, ~ MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN. ~ ÁMEN. ~ ~ ~ Íme az Úrnak szolgáló leánya. ~ ~ Legyen nékem a te igéd szerint. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ És az Ige testté lőn. ~ ~ És miköztünk lakozék. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja. ~ ~ Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. ~ ~ Ámen. ~ ~

Jelen van

0 felhasználó
37 látogató

Látogatások

- ma: 676
- tegnap: 1157
2015.01.05. 00:00 JóB
Hozzászólások: 0

Képes Krónika - 2

Képes Krónika - 2

Chronicon pictum  -  2

 

A MAGYAROK EREDETÉRŐL A SZENTÍRÁS SZERINT

 

Miként a Teremtés Könyve tizedik fejezetében (lásd legalul) írja a történetírás tanítómestere: "Ezek Noé fiainak nemzetségei: három fiától, nevezetesen Sémtől, Kámtól és Jáfettól a vízözön után hetvenkét nemzetség származott. Jáfettól tizenöt, Kámtól harminc, Sémtől pedig huszonhét."

Szétszóródtak a világ három részébe; Sém Ázsiába, Kám Afrikába, Jáfet Európába került.

 

Josephus (Iosephus Flavius - Antiquitates Judaicae ) szerint ugyanis Jáfet fiai bírták az északi vidéket, Ciliciának és Szíriának hegyeitől, a Taurus (a mai törökország déli részén található) és Amanus hegységtől a Tanais folyóig  (a mai neve Don > Oroszországban), mely Szittyaországban (Szkíta) van.

 

  

Szent Jeromos

Ugyanezt bizonyítja Szent Jeromos  (teljes nevén Eusebius Sophronius Hieronymus) a héber dolgokról írott könyvében: Jákob fiainak birtoka volt Ázsia az Amanus és Taurus hegyeitől a Tanais folyóig, Európában pedig Gadesig (mai neve Cadiz > Délnyugat-spanyolország); helységek és nemzetségek nevei maradtak utánuk; ezekből utóbb sok megváltozott, mások eredeti állapotukban fennmaradtak, vagy csak kissé módosultak, avagy közel járnak eredeti alakjukhoz.

▪ ▪ ▪ Jáfet [III] fiai ezek:

· Gomer [III-1] kiről a galatákat, a későbbi gallokat nevezték el, akik Franciaország népe, Priamos első trójai király fiának, Parisnak fia, Francio után kapták ezt a nevüket; Trója pusztulása után először Pannóniába jöttek, melyet hajdan, Nagy Sándor idejében, Felső-Görögországnak neveztek, erős várost alapítottak Syccan hegye alatt, az Ister folyamánál, melynek német neve Duna. Syccan hegyéről a várost Syccambriának hívták, és négyszáz esztendeig időztek itt Krisztus megtestesülése előtt; végül a keleti népektől való féltükben átköltöztek nyugatra, és a Szajna vidékét foglalták el. Ezt nevezték el említett vezérükről, Francióról, Franciaországnak, fővárosukat pedig Párizsnak, ama Francio apja után.

· ·Jáfet második fia Magóg [III-2]; Jeromos szerint ettől származnak a szittyák;

○ Madairól nevezték el a médeket;

○ Javántól származnak a görögök, ezért nevezik héberül Görögországot máig Janánnak;

○ Tubáltól erednek a spanyolok;

○ Mosochtól a kappadóciaiak - erről nevezik mind a mai napig Mazekab városukat;

○ Thyrasról kapták nevüket a trákok.

· Gomer [III-1] fia: Asszenek [III-11-?], a trójaiak őse;

· · · · Javan [III-4] fiai: Eliza[III-41], akiről előbb az elizeusok kapták nevüket, utóbb az aeolok;

és Tarsis [III-42],  , akitől Cilicia népe ered, ezért nevezik fővárosukat Tharsusnak: ott született Pál apostol, amiképpen meg van írva az Apostolok Cselekedeteinek huszonegyedik fejezetében.

Továbbá: "ezek szigetekké különültek el az egyes vidékeken, mindenik a maga nyelve szerint". Ezt itt előre mondjuk, mert csak később történt, a nyelvzavarodás idején.

▪ ▪ Kám [II.]  fiai:

Kus [II-1], róla nevezték el az etiópokat, mert héberül Etiópiát Kusnak hívják;

Mezarim [II-2 - ?], akiről az egyiptomiakat, mert Egyiptomot héberül Mezarimnak nevezik;

Phuttól [II-3] erednek a sibiek, kiket előbb phutoknak hívtak, onnan mind a mai napig a Phut folyó neve; Kánaánról [II-4] nevezték el a kánaániakat, akiknek földje később Izrael fiainak adatott.

Kus fiai [II-1] azután: Saba [II-11], akiről a sabeusok kapták nevüket;

Evilattól [II-12] származtak a gaetulok; és Sabatha [II-13] , a sabathenusok őse.

Kus nemzette továbbá Nimródot [II-14]. Ő az, aki Noé maradékát az úr ellenében város és torony építésére vezette, amelyről a Teremtés Könyvének tizenegyedik fejezete szól, mondván: "Ő kezdte a hatalmasságot a földön, mert hatalmával másokat maga alá vetett, és akaratuk ellenére az említett munkára kényszerített"; továbbá: "Erős vadász volt, és elnyomója az embereknek az Úr szeme láttára, hiszen semmi előtte rejtve nincs." Innen származik a közmondás, vagyis a szólásmondás: "Olyan, mint Nimród." Később ugyanis, ha valaki az emberek elnyomója volt, azt mondták rá, olyan, mint Nimród, vagy hasonlít Nimródra. Országa kezdetben Babilon volt, maradékainak földje az óceán tengeréig terjedt.

  A Csodaszarvas

Nyilvánvaló ebből mindenkinek, hogy Hunor és Magor, a magyarok ősei [nem] Nimród fiai voltak, aki Kus fia, aki Kám fia volt, akit Noé megátkozott; mert akkor a magyarok nem Jáfet nemzetségéből származnának, miképpen pedig Szent Jeromos mondja; azért sem, mert Nimród sosem lakott a Tanais folyó környékén, mely keleten van, hanem az óceán tengerénél. Miképpen tehát a Szentírás és a szent doktorok mondják, a magyarok Jáfet [III.]  fiától, Magortól [III-2]  származnak, aki - Szent Sigilbert antiochiai püspöknek a keleti nemzetekről szóló krónikája szerint - ötvennyolc esztendővel a vízözön után ment bé Evilat földjére, és feleségétől, Enétől, nemzette Magort [III-21] és Hunort [III-22]; róluk a magyarok és hunok nevezete.

   

                        Attila "Isten ostora"                                                                                        A Hun birodalom

Miután sokasodtak, Hunor leszármazottai lettek a hunok, míg Magor leszármazottai a magyarok népe. Mikor ezen a területen már nem volt elég hely számukra, elhatározták, hogy Hunor és nemzete, a hunok menjenek keletre, Magor és nemzete, a magyarok pedig nyugatra. A monda szerint eredetileg Isten kardját kellett volna egy világtalan embernek hétszer megforgatni, majd eldobnia, és amerre esett volna, arra mentek volna új hazát keresni a hunok. Ám egy rettentő forgószél felkapta a kardot, és vitte nyugat felé. Mindannyian nekieredtek a vén Mandzuk két fiával, Attilával és Budával, míg végül elértek a Duna és a Tisza közé.

Itt megtalálták a kardot, amelyet Attila kézbevett és háromszor vágott vele a négy égtáj felé.

Ettől kezdve társítják Attilát Isten kardjával. (Forrás: Wikipédia)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ter 10.1


Ezek Noé fiainak, Szemnek [I.], Kámnak [II.] és Jáfetnek [III.] az utódai. Fiaik a vízözön után születtek.
 
▪ ▪ ▪ Jáfet fiai: Gómer [III-1], Magóg [III-2], Madai [III-3], Javan [III-4], Tubal [III-5], Mesek [III-6] és Tirasz [III-7].
 
Gómer [III-1] fiai: Askenász, Rifát [III-12] és Togorma [III-13].
 
Javan [III-4] fiai:  Elisa [III-41] és Tarsis [III-42], a kittimek és a dananimok.
 
Ezektől ágaztak ki a népek szigetei. Ezek Jáfet fiai országuk és nyelvük szerint, törzseik és népeik szerint.
 
▪ ▪ Kám [II.] fiai:  Kus [II-1], Micrajim [II-2], Put [II-3] és Kánaán [II-4].
 
Kus [II-1] fiai:  Szeba [II-11], Havila [II-12], Szabata [II-13], Ráma [II-14] és Szabteka [II-15].

Ráma [II-14] fiai:  Szeba [II-141] és Dedán [II-142].
 
Kus [II-1] nemzette Nimródot [II-14]. Ez volt az első uralkodó a földön.
 
Nagy vadász volt az Úr előtt. Innen a szólás: Nagy vadász az Úr előtt, mint Nimród.
 
Erről a földről indult ki Asszur és megépítette Ninivét, Rechobot-Irt,
 
Kalachot és Rezent, Ninive és Kalach között. (Ez a nagy város.)
 
Micrajim [II-2] fiai a luditák, anamiták, lehabiták, naftukiták, patraziták, kaszlukiták és a kaftoriták, akiktől a filiszteusok származnak.
 
Kánaán [II-4] utódai: az elsőszülött, Szidon [II-41], azután Het [II-42], továbbá a jebuziták, amoriták, girgasiták, hivviták, arkiták és sziniták, arvaditák, zemariták és a hamatiták.

Később a kánaániták nemzetségei szétszóródtak.
 
A kánaániták határa Szidontól Gerar irányában Gázáig terjedt; Szodoma, Gomorra, Adma és Cebojim irányában pedig egészen Lesáig.
 
Ezek Kám fiai törzsük, nyelvük, országuk és nemzetségük szerint.
 
▪ Szemnek [I.], Éber fia ősatyjának, Jáfet idősebb testvérének is születtek fiai.
 
Szem  [I.] fiai:  Elám [I-1], Asszur [I-2], Arpachsád [I-3], Lud [I-4] és Árám [I-5].
 
Árám [I-5] fiai:  Uc [I-51], Hul [I-52], Geter [I-53] és Mas [I-54].
 
Arpachsád [I-3], fia : Selak [I-31] , Selaké [I-31] pedig Eber [I-311].
 
Ebernek [I-311]  két fia született. Az egyik neve Peleg [I-3111]., mivel az ő idejében osztották fel a földet.

A testvére neve Joktán [I-3112].
 
Joktán [I-3112] fiai:

Almodád [I-3112-1], Selef [I-3112-2], Hacarmavet [I-3112-3]  és Jerách [I-3112-4], Hadorám [I-3112-5], Usal [I-3112-6] és Dikla [I-3112-7], Obál [I-3112-8], Abimael [I-3112-9], Seba [I-3112-10], Ofir  [I-3112-11], Havila [I-3112-12] és Jobab [I-3112-13].  

Mindezek Joktán fiai.
 
Lakóhelyük Mesától Szefárig, a keleti hegységig terjedt.
 
Ezek Szem fiai törzsük, nyelvük, országuk és nemzetségük szerint.
 
Ezek Noé fiainak törzsei családjuk és nemzetségük szerint. Tőlük származnak a népek a földön a vízözön után.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Forrás:

Képes Krónika

A MAGYAROK RÉGI ÉS LEGÚJABB TETTEIRŐL, EREDETÜKRŐL ÉS NÖVEKEDÉSÜKRŐL, DIADALAIKRÓL ÉS BÁTORSÁGUKRÓL

Sorozatszerkesztő: TARJÁN TAMÁS  Fordította:  GERÉB LÁSZLÓ

MAGYAR HÍRLAP ÉS MAECENAS KIADÓ, 1993

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás