Tiszta Forrás
2020. július 07.   
Névnap: Apollónia

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

NAPI OLVASMÁNY: 2020-07-07 ~ ~ ~ ~ Királyokat választottak ők nélkülem; fejedelmeket választottak tudtomon kívül; ezüstjükből és aranyukból bálványokat csináltak, hogy elvesszenek. ~ ~ Odalesz a borjúd, Szamaria! ~ ~ Haragom felgerjed ellenük; még meddig nem tudnak megtisztulni? ~ ~ Hiszen az is Izraelből való, mesterember készítette, nem isten az, és bizony szilánkokká lesz Szamaria borja! ~ ~ Szelet vetnek ők, de majd vihart aratnak, s a búzaszál nem hány kalászt, a kalász nem ad lisztet, és ha ad is, idegenek eszik meg azt. ~ ~ Mert sok oltárt épített Efraim, hogy vétkezzék, bűnné lettek számára az oltárok. ~ ~ Ha még oly sok törvényemet írom is elő neki, ő csak idegeneknek tekinti őket. ~ ~ Szeretik a véresáldozatokat, húst áldoznak és esznek, de az Úr nem veszi ezt kegyesen; megemlékezik most gonoszságaikról, és megtorolja rajtuk bűneiket. ~ ~ Visszatérnek ők majd Egyiptomba! /Oz 8,4-7.11-13/

Jelen van

0 felhasználó
13 látogató

Látogatások

- ma: 88
- tegnap: 208
2016.02.25. 10:05 JóB
Hozzászólások: 1

Ferenc pápa: Nabot szőlője

Ferenc pápa: Nabot szőlője

Ferenc pápa: Bárcsak ma is bűnbánatot tartanának, akik kizsákmányolnak másokat!

2016. február 24. szerda 17:29

 

A Szentatya február 24-én az irgalmasság és a hatalom kapcsolatáról tartotta katekézisét Nabot szőlejének történetéhez kapcsolódva. Az általános kihallgatás keretében mondott beszédét teljes terjedelmében közöljük.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A szerkesztő előszava:

Izebel vagy Jézabel  (élt Kr. e. 9 sz.) egy A királyok első és második könyvéből ismert hercegnő volt, Etbaal türoszi király (Főnicia) lánya és Akháb, az Izraeli Királyság uralkodójának felesége. Izebel megöleti Isten prófétáit, és Akháb Izebel hatására engedélyezi, hogy Baál istenség templomai működjenek Izraelben, és ez a vallás így királyi támogatásban részesül. Szamariában templomot építtetett Baalnak , a pogány istenségnek. A király udvarban szír jósok jelentek meg. Az idegen kultusz ellen harcolt Illés próféta.

Akháb halála után Izebeltől született fiai, Akházjáhu és Jórám követik a trónon. Elizeus próféta egyik tanítványa Jehut kente királlyá, hogy megdöntse Akháb házának uralmát. Jehu amikor a királyi várhoz ér szembeszáll Izebellel Jiszreelben, és arra buzdítja udvari tisztviselőit, hogy öljék meg Izebelt azáltal, hogy kidobják az ablakon át a magasból, ami meg is történik. A prófécia szerint a testét kutyák falják majd föl: "Ez az Úr szava, amelyet a tisbei Illés által hallott: Jiszreel mezején a kutyák falják fel Izebel testét, és Izebel holtteste úgy terüljön el a földön, mint a szemét, ne mondhassa rá senki: ez Izebel!" (2Kir 9; 36-37) A szolgák csak a csontjait találták meg.

Változnak a korok, változnak az idők, de az emberek mitsem változnak. Ma is élnek Jezabelek Európában, és a világ minden táján: az állam legfelső vezetésének élén, a politikai, gazdasági , pénzügyi szervezetek irányítóiként szolgálják hűségesen a mai bálványt. Ma is „házat házhoz sorakoztatnak, szántóföldet szántóföldhöz ragasztanak, míg az övék nem lesz minden hely, s nem csak ők lakják az egész országot!” Ma is rá akarják kényszeríteni akaratukat az általuk uralt népekre, a „törvény” nevében, gonosz módon kifosztva őket. Istent ma is száműzik az életükből, az igaz hit követőit ugyanúgy üldözik, mint Jezabel idejében. De a bűn,- miként Akháb idejében – most sem marad büntetlenül. Isten időt ad mindenkinek, még a legnagyobb bűnösöknek is a megtérésre.

Illés és Elizeus próféta szavai a mai kor akhabjaihoz, és jezabejeihez is szólnak. Tartsatok bűnbűnatot, és térjetek meg! Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az Evangéliumban! Akkor nem kárhoztok el, hanem örök életetek lesz!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

 

Folytatjuk a katekéziseket arról, hogy mit tanít a Szentírás az irgalmasságról. Sok helyen szó van hatalmasokról, királyokról, magas pozícióban lévő emberekről, de erőszakosságukról és visszaéléseikről is. A vagyon és a hatalom jó és hasznos lehet a közjó szempontjából, ha az ember a szegények és mindenki szolgálatába állítja őket, ha igazságosan és szeretettel él velük. De amikor – amint gyakran megesik – kiváltságként, önzően és hatalmaskodva él velük valaki, akkor a korrupció és a halál eszközeivé válnak. Ez történik a Nabot szőlejéről szóló történetben, amelyet a Királyok első könyvének huszonegyedik fejezete ír le, és amely ma elmélkedésünk alapjául szolgál.

 

Ez a szöveg elbeszéli, hogy Izrael királya, Acháb meg akarja venni egy Nabot nevű férfi szőlőskertjét, mert az közel fekszik a királyi palotához. Javaslata jogszerűnek, sőt nagylelkűnek tűnik, Izraelben viszont a földet szinte elidegeníthetetlennek tartották.

A Leviták könyve ugyanis így rendelkezik: „Ne adjátok el a földet örökre, mert a föld az enyém, ti pedig csak jövevények és vendégek vagytok nálam” (Lev 25,23). A föld szent, mert az Úr adománya, és mint ilyet meg kell védeni és őrizni, mint Isten áldásának jelét, mely nemzedékről nemzedékre száll, és a méltóság biztosítéka mindenki számára. Így érthetővé válik Nabot visszautasító válasza a királynak: „Az Úr óvjon attól, hogy atyáim örökségét átengedjem neked” (1Kir 21,3).

 

Acháb királyt erre keserűség tölti el, és megharagszik. Megbántva érzi magát – hiszen ő a király, ő a hatalmas! –, uralkodói tekintélyén csorba esett, és frusztrált, mert birtoklási vágyának nem tettek eleget. Amikor ennyire letörtnek látja felesége, Jezabel, egy pogány királynő, aki terjesztette a bálványistenek tiszteletét, és megölette az Úr prófétáit (vö. 1Kir 18,4) – nem csúnya volt ő, hanem gonosz! –, úgy dönt, hogy közbeavatkozik. A szavak, amelyekkel a királyhoz fordul, igen sokat elárulnak.

Hallgassátok csak, milyen gonoszság rejtőzik ebben az asszonyban: „Hát így gyakorlod a királyi uralmat Izrael felett? Kelj föl, egyél, és légy jókedvű! Majd én megszerzem neked a jiszreeli Nabot szőlejét” (1Kir 21,7). A király becsvágyára és hatalmára hivatkozik, amelyet látásmódja szerint Nabot visszautasító magatartása megkérdőjelezett. Ezt a hatalmat ő azonban feltétlennek tartja, melynek következtében az erőskezű király minden vágya parancs. A kiváló Szent Ambrus írt egy kis könyvet erről a történetről. Nabot a címe. Javunkra válik, ha elolvassuk a nagyböjt folyamán. Nagyon szép és nagyon konkrét.

Ezekre a dolgokra emlékezve, Jézus így figyelmeztet minket: „Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, zsarnokoskodnak a népeken, a hatalmasok meg a hatalmukat éreztetik velük. Köztetek ne így legyen! Aki közületek nagyobb akar lenni, legyen a szolgáltok, s aki első akar lenni, legyen a cselédetek!” (Mt 20,25–27) A szolgálat dimenziójának elvesztésével a hatalom erőszakká, uralkodássá és durvasággá válik. Épp ez történik Nabot szőlejének esetében. Jezabel királynő felelőtlenül úgy dönt, hogy elteszi láb alól Nabotot, és beindítja tervét. A romlott törvényesség álnok látszatát felhasználva a király nevében leveleket küld a város véneinek és előkelőségeinek, hogy állítsanak hamis tanúkat, akik nyilvánosan istenkáromlással vádolják meg Nabotot, amely halált érdemlő bűncselekmény. És így, Nabot halála után, a király birtokba veheti a szőlőt.

Ez azonban nem a régmúlthoz tartozó történet, hanem ma zajló történet, azokról a hatalmasokról szól, akik kizsákmányolják a szegényeket, kizsigerelik a népet. Ez a történet az emberkereskedelemről, a rabszolgamunkáról szól, a feketén dolgozó szerencsétlenekről, akik alig kapnak bérezést, csakhogy a hatalmasok vagyona gyarapodjon! Ez a korrupt politikusokról szól, akik egyre csak többet, többet és többet akarnak! Ezért mondtam, hogy hasznunkra válik, ha elolvassuk Szent Ambrusnak a Nabotról írt könyvét, mert ma is időszerű.

 

Láthatjuk, hova vezet a hatalomgyakorlás az élet tisztelete nélkül, igazságosság és irgalmasság nélkül. Láthatjuk azt is, hova vezet a hataloméhség: mindent birtokolni akaró kapzsisággá válik. Izajás próféta egyik szövege különösen is megvilágító ebben a tekintetben. Ebben az Úr óv a gazdag nagybirtokosok mohóságától, akik egyre több házat és földet akarnak maguknak. Izajás próféta ezt mondja: „Jaj azoknak, akik házat házhoz sorakoztatnak, szántóföldet szántóföldhöz ragasztanak, míg az övék nem lesz minden hely, s nem csak ők lakják az egész országot!” (Iz 5,8) És Izajás próféta nem volt kommunista! Isten viszont nagyobb az emberek gonoszságánál és piszkos játékainál!

Irgalmasságában elküldi Illés prófétát, hogy segítse Achábot megtérni. Most lapozzunk, és nézzük, hogyan folytatódik a történet. Isten látja ezt a bűncselekményt, kopogtat Acháb király szívén is, ő pedig szembesül bűnével, megérti, mit tett, megalázkodik, és bocsánatot kér. Milyen jó lenne, ha az embereket ma kizsákmányoló hatalmasok is ugyanezt tennék! Az Úr elfogadja a király megbánását, mindazonáltal, mivel egy ártatlan embert megöltek, az elkövetett bűnnek elengedhetetlen következményei vannak. Az elkövetett rossznak ugyanis megvannak a maga fájdalmas nyomai, és az emberek történelme továbbhordozza annak sebeit.

A kép alatti latin szöveg: Jisreelben, a harcok során kidobott Jezabel vérét kutyák nyalják.

Ebben az esetben is az irgalmasság mutatkozik követendő útnak. Az irgalmasság be tudja gyógyítani a sebeket, és meg tudja változtatni a történelmet. Nyisd meg szívedet az irgalom előtt! Isten irgalmassága erősebb az emberek bűnénél! Erősebb! Erre példa Acháb esete! Akkor ismerjük fel igazán az irgalom erejét, amikor emlékezünk arra, hogy Isten ártatlan Fia közénk jött, emberré lett, hogy megbocsátásával elpusztítsa a rosszat. Jézus Krisztus az igazi király, ám az ő hatalma egészen eltérő. Az ő trónszéke a kereszt. Ő nem olyan király, aki öl, hanem olyan, aki életet ad. Ő mindenkit megkeres, főleg a leggyengébbeket, és ezzel legyőzi azt a magányt és halálra rendeltséget, amelyhez a bűn vezet. Közelségével és gyengédségével Jézus Krisztus a kegyelem és a megbocsátás terébe viszi a bűnösöket. Ez Isten irgalmassága!

 

Fordította: Tőzsér Endre SP    

Magyar Kurír

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
#1    2016.02.25.   14:52:42   Pela
„Ne adjátok el a földet örökre, mert a föld az enyém, ti pedig csak jövevények és vendégek vagytok nálam” (Lev 25,23). A föld szent, mert az Úr adománya, és mint ilyet meg kell védeni és őrizni, mint Isten áldásának jelét, mely nemzedékről nemzedékre száll, és a méltóság biztosítéka mindenki számára.
Ez azonban nem a régmúlthoz tartozó történet, hanem ma zajló történet, azokról a hatalmasokról szól, akik kizsákmányolják a szegényeket, kizsigerelik a népet.
Ez a korrupt politikusokról szól, akik egyre csak többet, többet és többet akarnak!
„Jaj azoknak, akik házat házhoz sorakoztatnak, szántóföldet szántóföldhöz ragasztanak, míg az övék nem lesz minden hely, s nem csak ők lakják az egész országot!” (Iz 5,8)
Paks II. volt vezérének óvónő felesége ötszázmillióért vett földet:
http://hvg.hu/gazdasag/20160220_Paks_II_volt_vezerenek_ovono_felesege_otszazmilliorert_vett_foldet_foldarveres_foldmutyi
Földet vesz a politikus feleség óvónő, Londonban él, és a még valóban gazdálkodásból megélni akaró kisembert el is tiporja:
http://rtl.hu/rtlklub/hirek/500-millioert-vett-allami-foldet-az-ovono