Tiszta Forrás
2020. március 30.   
Névnap: Zalán

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

OLVASMÁNY: 2020-03-30 ~ ~ ~ ~ Lakott Babilonban egy férfi, akit Joakimnak hívtak. ~ ~ Helkijának Zsuzsanna nevű leányát vette feleségül, aki igen szép és istenfélő volt, mert szülei, akik igazak voltak, leányukat Mózes törvénye szerint nevelték. ~ ~ Joakim igen gazdag volt; a háza szomszédságában gyümölcsös kertje is volt, és nála jöttek össze a zsidók, mert mindnyájuknál tekintélyesebb volt. ~ ~ Abban az esztendőben két olyan vént tettek a népből bíróvá, akikre ráillett az Úr mondása: a vénektől indult ki a gonoszság Babilonból, a bíráktól, akik a népet kormányozni látszottak. ~ ~ Ezek Joakim házába mentek, és odajárultak mindazok, akiknek pörös ügyük volt. ~ ~ Mikor aztán déltájban a nép hazatért, Zsuzsanna bement sétálni férjének gyümölcsöskertjébe. ~ ~ A vének naponként látták őt, amint bement és sétált, és kívánságra gerjedtek iránta; értelmüket elfordították és szemüket lesütötték, hogy ne lássák az eget és meg ne emlékezzenek az igazságos ítéletekről. ~ ~ Történt pedig egyszer, miközben ők az alkalmas napot várták, hogy ő megint lement, éppúgy, mint azelőtt, csupán két szolgálóleányával, és fürödni akart a gyümölcsös kertben, mert hőség volt. ~ ~ Nem volt ott senki sem, csak a két vén, akik elrejtőzve lesték őt. ~ ~ Azt mondta tehát szolgálóinak: ˝Hozzatok nekem olajat és kenőcsöket, és zárjátok be a gyümölcsöskert ajtóit, hogy megfürödhessem.˝ ~ ~ Amikor a szolgálók kimentek, a két vén felkelt, odafutott és így szólt: ˝Íme, a gyümölcsöskert ajtajai be vannak zárva, senki sem lát minket, mi pedig kívánunk téged. Engedj tehát nekünk és feküdj le velünk. Ha azonban nem akarod ezt, tanúskodni fogunk ellened, hogy egy ifjú volt veled, azért küldted el magadtól a szolgálókat.˝ ~ ~ Zsuzsanna ekkor felsóhajtott, és azt mondta: ˝Szorongatás vesz körül mindenfelől, mert ha ezt megteszem, a halálomat jelenti, ha pedig nem teszem meg, nem menekülök meg a kezetekből. De jobb nekem a ti kezetekbe esnem, anélkül, hogy valamit elkövetnék, mintsem vétkeznem az Úr színe előtt.˝ ~ ~ Erre Zsuzsanna hangosan kiáltozni kezdett, mire a vének is kiáltozni kezdtek ellene, sőt az egyik odafutott a gyümölcsöskert ajtajához és kinyitotta. ~ ~ Amikor a ház szolgái meghallották a kiáltozást a gyümölcsöskertben, berohantak a hátsó ajtón, hogy megnézzék, mi az. ~ ~ Miután a vének elmondták, a szolgák igen elszégyellték magukat, mert sohasem mondott még valaki ilyesmit Zsuzsannáról. ~ ~ Mikor aztán másnap a nép elment Joakimhoz, a férjéhez, odament a két vén is, telve gonosz szándékkal Zsuzsanna ellen, hogy kivégeztessék őt. ~ ~ Azt mondták a nép előtt: ˝Küldjetek el Zsuzsannáért, Helkija leányáért, Joakim feleségéért.˝ ~ ~ Erre rögtön érte küldtek, ő pedig eljött szüleivel, fiaival és egész rokonságával együtt. ~ ~ Sírtak tehát az övéi és mindnyájan, akik ismerték őt. ~ ~ Aztán felkelt a két vén a nép között, és rátette kezét az asszony fejére. ~ ~ Erre az sírva az égre tekintett, mert szíve bizalommal volt az Úr iránt. ~ ~ A vének ezt mondták: ˝Mialatt mi egyedül sétáltunk a gyümölcsöskertben, ő bejött két szolgálóleánnyal, bezárta a gyümölcsöskert ajtóit, és elküldte magától a szolgálókat. Ekkor odament hozzá egy ifjú, aki el volt rejtőzve, és lefeküdt vele. Erre mi, akik a gyümölcsöskert szegletében voltunk, látva a gonoszságot, odarohantunk hozzájuk, és láttuk, amint együtt feküdtek. Azt ugyan nem tudtuk elfogni, mert erősebb volt mint mi, és kinyitotta az ajtót és elfutott; de őt megfogtuk. Meg is kérdeztük, hogy ki volt az az ifjú, de nem akarta nekünk megmondani. Ennek a dolognak tanúi vagyunk.˝ ~ ~ Hitt nekik a sokaság, mint a nép véneinek és bíráinak, és halálra ítélték Zsuzsannát. ~ ~ Ekkor Zsuzsanna hangosan felkiáltva így szólt:˝Örök Isten, aki látod, ami titokban történik, és tudsz mindent, mielőtt megtörténne, te tudod, hogy hamis tanúságot tettek ellenem. Íme, meg kell halnom, noha semmit sem követtem el mindabból, amit ezek gonoszul rámfogtak.˝ ~ ~ Az Úr meghallgatta a szavát. ~ ~ Amikor ugyanis kivégzésre vitték, az Úr fölkeltette egy fiatalember szent lelkét, akinek a neve Dániel volt. ~ ~ Ez hangosan így kiáltott: ˝Én mentes vagyok ennek a vérétől.˝ ~ ~ Feléje fordult erre az egész nép, és így szólt: ˝Mi az, amit mondasz?˝ ~ ~ Ekkor ő megállt közöttük és azt mondta: ˝Izrael fiai, ti ilyen oktalanul, anélkül, hogy vizsgálatot tartanátok és az igazságot megállapítanátok, elítélitek Izraelnek egyik leányát? Térjetek vissza az ítélet helyére, mert hamis tanúságot mondtak ellene!˝ ~ ~ Erre a nép sietve visszatért, a vének pedig kérték: ˝Gyere, ülj közénk és oktass minket, mert Isten megadta neked az időskor dicsőségét.˝ ~ ~ Dániel azonban azt mondta nekik: ˝Válasszátok el őket egymástól jó messzire, hadd ítéljek felettük.˝ ~ ~ Mikor elválasztották őket egymástól, odahívta közülük az egyiket és azt mondta neki: ˝Te megátalkodott vén gonosztevő! Most jött el azoknak a bűneidnek a büntetése, amiket a múltban elkövettél, amikor igazságtalan ítéleteket hoztál, elnyomtad az ártatlanokat és szabadon eresztetted a bűnösöket, noha az Úr azt mondta: ˝Az ártatlant és az igazat meg ne öld!˝ Nos tehát, ha láttad őt, mondd meg, milyen fa alatt láttad őket egymással beszélgetni?˝ ~ ~ Ő azt felelte: ˝Mézgafa alatt.˝ ~ ~ Dániel pedig azt mondta: ˝Lám, saját fejed ellen követted el a hazugságot, mert íme, Isten angyala az ő parancsára kettéhasít téged!˝ ~ ~ Aztán félreállította őt, és odahozatta a másikat és megkérdezte tőle: ˝Te Kánaánnak és nem Júdának ivadéka! A szépség elvette eszedet, és a vágy megrontotta szívedet. Így cselekedtetek Izrael leányaival, azok pedig félve szóba álltak veletek. Júda leánya azonban nem engedett gonoszságtoknak. Nos tehát, mondd meg nekem, milyen fa alatt kaptad rajta őket, amikor egymással beszélgettek?˝ Az ezt válaszolta: ˝Tölgyfa alatt.˝ ~ ~ Dániel erre azt mondta neki: ˝Valóban te is a saját fejedre hazudtál; itt van kardjával az Úr angyala, hogy kettévágjon téged és megöljön titeket!˝ ~ ~ Ekkor az egész gyülekezet nagy hangon felkiáltott. ~ ~ Áldották Istent, aki megmenti a benne bízókat. ~ ~ Aztán rárontottak a két vénre -- mert Dániel a saját szájukból rájuk bizonyította, hogy hamis tanúságot mondtak --, és úgy cselekedtek velük, ahogy ők cselekedtek gonoszságukban felebarátjuk ellen, Mózes törvénye szerint járva el: megölték őket, s az ártatlan vér megszabadult azon a napon. /Dán 13,1-9.15-17.19-30.33-62/ ~~~~ Ez az Isten igéje.

Jelen van

0 felhasználó
23 látogató

Látogatások

- ma: 47
- tegnap: 234
2018.05.18. 00:00 Pela
Hozzászólások: 1

12 híres ember, akik Máriába helyezték bizodalmukat

12 híres ember, akik Máriába helyezték bizodalmukat

 

 

 

 

Színészek és sportolók egyaránt kifejezték már nagyközönség előtt is szeretetüket Isten Anyja iránt; az ő szavaikat idézzük Mária hónapjában.

 

 

 

 

 

Mária hónapjában köszöntjük az édesanyákat, de az egész hónapot egy bizonyos édesanyának szenteljük: a Szűzanyának, az Istenszülőnek. A világtörténelem folyamán milliók fordultak már hozzá gondjaikkal, bajaikkal; milliókat inspirált példaadásával. Mellettünk áll jóban-rosszban, egy gyengéd szülő feltétel nélküli szeretetével.

A hírességek között szép számban akadtak olyanok, akik nem szégyellték Mária iránti tiszteletüket, belé vetett bizalmukat.

Jim Caviezel színész, Monte Cristo grófjának, illetve a Mel Gibson rendezte Passió Jézusának megformálója úgy fogalmazott: „Ez a hitem középpontja. Jézussal való kapcsolatom is neki, Máriának köszönhető. Ő hozta el nekünk Jézust.”

A Pulitzer-díjas amerikai írónő, Willa Cather kiemelte, „csak egy Nő, egy szent asszony ismerheti mindazt, amit egy nőnek el kell szenvednie.”

A gyakran Mexikó Brad Pittjének nevezett Eduardo Verasregui soha nem forgatna olyan jelenetet, amelynél „a Szűzanyának vagy a saját édesanyámnak el kellene takarnia a szemét”.

Tim Watkins rendező és producer, vallásos témájú filmek írója kijelentette: „Nem vagyok méltó rá, hogy megérintsem Mária ruháján a rojtot.”

„Azt gondolom, gyönyörű a Mária iránti áhítatos tiszteletünk. Különleges a szerepe a katolicizmusban, erős hitéből és alázatából pedig mindannyian tanulhatunk” – mondta az úszóbajnok Katie Ledecky.

J. R. R. Tolkien katolikus hite közismert; a Gyűrűk ura világhírre szert tett szerzője úgy fogalmazott: „Teljes mértékben a Szűzanyából fakad az, ahogy a fenségességben és az egyszerűségben rejlő szépséget érzékelem.”

A Notre Dame amerikaifoci-csapat korábbi edzője, Gerry Faust abban bízik, „tökéletlenségeinket figyelmen kívül hagyják, ha a szándékainkat Szeplőtelen Anyja mutatja meg Krisztusnak”.

Lengyelország volt államfője, Lech Wałęsa azt mondta: „Önmagamban semmi vagyok. Minden Istentől és Szűz Máriától származik.”

Az apró termetű Simone Biles amerikai tornásznő, olimpiai és világbajnok Mária hatalmát hangsúlyozta: „Az Üdvözlégy gyönyörű imádság, mindig nyugalmat találok benne.”

G. K. Chesterton angol író, filozófus, számos életrajz szerzője kijelentette: mi „egy olyan édesanyát szolgálunk, aki egyre gyönyörűbbé válik, ahogy újabb és újabb nemzedékek jönnek, és hirdetik őt boldognak”.

És egy NASCAR-bajnok: Johnny Sauter egy verseny végén azzal lepte meg a közönséget: „Köszönöm a Szűzanyának és Jézus Legszentebb Szívének.”

A hokijátékos Mark Van Guilder pedig egyszer megosztotta: „Nagy rajongója vagyok a Szűzanyának – ő hihetetlenül alázatos… Mária jó példa az elengedésre, átengedi a hatalmat Isten akaratának.”

Forrás: Aleteia.org; Catholic Herald

Fotó: Ohio Dominican University, AP, Facebook, Wikipédia, UNESCO, Flickr

Magyar Kurír

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
#1    2018.05.19.   07:57:46   Kriszta
Köszönöm Pela , hogy megosztottad velünk ez az írást.
A cikk elolvasása után feltettem magamnak is a kérdést: Mit jelent nekem a Szűzanya?
MINDENT!
Vigaszt, reményt, bátorítást, oltalmat.

Nektek mit jelent?
Módosítva: 2018.05.19.   08:02:58-kor Kriszta által