Tiszta Forrás
2020. augusztus 04.   
Névnap: Domonkos, Dominik

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Angelus Domini nuntiavit Mariae. ~ ~ Et concepit de Spiritu Sancto. ~ ~ ~ AVE MARIA, GRATIA PLENA. ~ DOMINUS TECUM, ~ BENEDICTA TU IN MULIERIBUS, ~ ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI: IESUS. ~ SANCTA MARIA, MATER DEI, ~ ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS, ~ NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. ~ AMEN. ~ ~ ~ Ecce Ancilla Domini. ~ ~ Fiat mihi secundum verbum tuum. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Et Verbum caro factum est. ~ ~ Et habitavit in nobis. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. ~ ~ Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, út qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ~ ~ Amen. ~ ~ ~ ~ I I I ~ ~ ~ ~ ÚRANGYALA ~ ~ ~ ~ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. ~ ~ És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA, MALASZTTAL TELJES. ~ AZ ÚR VAN TEVELED; ~ ÁLDOTT VAGY TE AZ ASSZONYOK KÖZÖTT, ~ ÉS ÁLDOTT A TE MÉHEDNEK GYÜMÖLCSE: JÉZUS. ~ ASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT ANYJA! ~ IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK, BŰNÖSÖKÉRT, ~ MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN. ~ ÁMEN. ~ ~ ~ Íme az Úrnak szolgáló leánya. ~ ~ Legyen nékem a te igéd szerint. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ És az Ige testté lőn. ~ ~ És miköztünk lakozék. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja. ~ ~ Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. ~ ~ Ámen.

Jelen van

0 felhasználó
18 látogató

Látogatások

- ma: 167
- tegnap: 284
2020.07.02. 00:00 Kriszta
Hozzászólások: 0

Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony)

Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony)


                           2020. július 2. – Csütörtök,

                           

  Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony)

 

 

Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott:

„Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!”

 


Mária megszólalt:
„Magasztalja lelkem az Urat,
és szívem ujjong megváltó Istenemben!
Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát,
lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék.
Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, szentséges az ő neve!
Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt.
Nagyszerű dolgot tett karja ereje,
széjjelszórta mind a gőgös szívűeket.
Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat,
és felmagasztalta az alázatosakat.
Az éhezőket elhalmozta minden jóval,
de a gazdagokat elküldte üres kézzel.
Felkarolta gyermekét, Izraelt,
megemlékezve irgalmasságáról,
amint atyáinknak megígérte:
Ábrahámnak és utódainak mindörökre!”


Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért az otthonába.

 

Lk 1,39-56

 

 

 

 

Elmélkedés:

A mai ünnep hivatalos elnevezése Szűz Mária látogatása Erzsébetnél. Az angyali üdvözletkor, Jézus születésének hírüladásakor Mária azt is megtudja, hogy rokona, Erzsébet is gyermeket fogant, és három hónap múlva fogja megszülni gyermekét. Elhatározza, hogy felkeresi Erzsébetet és segítségére lesz a szülés előtti időszakban. Mária megérkezéséről, találkozásukról, örömükről szól a mai evangélium. De nem csak ők ketten, hanem a két születendő gyermek, Jézus és Keresztelő János is találkozik. Erzsébet üdvözlő szavaiból az is kiderül, hogy János köszönti a közeledő megváltót. Ezt mondja: „örvendezve felujjongott méhemben a magzat.”
Mária örömmel indul rokonához, hogy szolgálatára legyen, Erzsébet pedig örömmel fogadja, örömmel köszönti őt. Keresztelő János sajátos módon fejezi ki örömét, megmozdul anyja méhében. Ezután következik Mária hálaadó és Istent magasztaló imája, amely az ő öröméből fakad, örvendezésének a kifejezése. A két leendő édesanya és a két születendő gyermek öröme felénk sugárzik, bennünk is örömet ébreszt.
Erzsébet ezt mondja Máriának: „Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!” Örömünk forrása az Istenben, az ő irgalmasságában, jóságában és szeretetében való hit. A mai ünnepen induljunk Máriával a hit és az öröm útján!
© Horváth István Sándor

 

Imádság:

 Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek, rendkívüli jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem boldogságod birtoklására! Vezess el engem arra, hogy téged mindenkinél és mindennél jobban szeresselek!

 

 

 

 

 

 

 

Sarlós Boldogasszony napja

Június végén hazánk nagy részén megtörténik az aratás, erre a szent cselekedetre emlékeztek őseink július 2-án, melyet Sarlós Boldogasszony napjának neveztek el. Ő a búza és az élet oltalmazója.

 
 
Az ünnep hiedelem- és hagyománykincse nagyon gazdag. Virágszentelés, szegények istápolása, anyaság, de legfőképp az aratás a tárgya. Az ezen a napon szedett fűszernövények és persze a gabonafélék szentnek számítottak, varázserőt tulajdonítottak nekik. E napon csak jelképesen dolgoztak, a szerszámokat megáldatták a pappal, a búzából koszorúnak, szentelménynek, szobadísznek valót szedtek. Az aratást másnap szent rítushoz illő áhítattal kezdték. Tiszta fehér gyolcsruhában, levett kalappal a búza elé térdepeltek és imát mondtak. A munkát a föld szent, keleti sarkában kezdték (napkelet!), az első két kévét keresztbe rakták
 
 

Mágikus műveletek

Az aratáshoz olyan ősi szokások kapcsolódnak, amely minden bizonnyal a kereszténység előtti korra nyúlnak vissza. Ezek igyekeztek elkerülni a vihart, különféle praktikákkal jó és napos időt kértek az égiektől. Tárnokban például az aratók egy köteg gabonát adtak a templomnak, hogy harangozzák el az égiháborút. 
 
Az Ormánságban főleg a villámlástól és a mennydörgéstől féltek, ezért, ha az aratás ideje alatt villámlott, a munkások keresztbe rakták lábukat, hogy ne legyen bajuk. 
 
Az aratás befejeztével a búzakalászból, mezei virágokból koszorút fontak, amely mágikus erővel bírt, megóvta az embereket a betegségtől. Sokan ezért még a tyúkok elé is vetettek belőle. Szokás volt a kévét a ház sarkába felállítani, hogy az megvédje a ház népét az ártó erőktől, de volt, ahol erre a célra az arató koszorú is megfelelt. 
 
 
 

Vidéki szokások

A Rábaközben Sarlós Boldogasszonykor kezdik meg a termény betakarítását. Ez olyan jelentős nap volt a mindenkori parasztság életében, hogy ünneplő ruhát öltöttek, majd a munka megkezdése előtt Istenhez fohászkodtak és különleges, talán még táltos múltunkból itt maradt szertartásokat végeztek. Az ünnep hajnalán, még napfelkelte előtt a falusiak sarlóval fodormentát gyűjtöttek, amelyet megszenteltettek a templomban. Úgy vélték, hogy a hajnalban szedett gyógynövénynek jó a gyógyító ereje. A szentelményt megszárították, majd szükség esetén a beteg jószágot ezzel, az előzőleg vízbe mártott mentával kínálták meg. 
 
Volt olyan hely, ahol ezen a napon tüzet szenteltetnek a templomban, ezen kívül megáldották az illatos gyógynövényeket, többek között a kakukkfüvet és a már fent említett fodormentát. Ezt tették a beteg párnája alá, a halott koporsójába, továbbá az ellő tehén szénájába. Az ország északi részein ezen a napon felvirágoznak egy széket és a ház elé helyezték, hogyha arra járna a „nehézkes Mária”, vagyis a Boldogasszony, legyen hol megpihennie.

Varázslás a kaszával

Tápiógyörgyén háromszor beledobták a kaszákat az aratandó búzába, hogy a munka jól haladjon. Máshol a templom falához támasztották a kaszákat és egyéb arató szerszámokat, hogy azok jól dolgozzanak. Olyan is volt, aki egyenesen a pappal szenteltette meg. Miután előkészítettek mindent és megáldották az eszközöket, mentek ki a mezőre dolgozni. Sok helyen keleten kezdték meg a mezőt learatni.
 

Forrás: Internet 

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás