Tiszta Forrás
2022. május 28.   
Névnap: Emil, Csanád

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

VIRGINIS MARIAE, PATRONAE HUNGARIAE, ORA PRO NOBIS! ~ ~ ♡ ♡ ~ ~ Angelus Domini nuntiavit Mariae. ~ ~ Et concepit de Spiritu Sancto. ~ ~ ~ AVE MARIA, GRATIA PLENA. ~ DOMINUS TECUM, ~ BENEDICTA TU IN MULIERIBUS, ~ ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI: IESUS. ~ SANCTA MARIA, MATER DEI, ~ ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS, ~ NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. ~ AMEN. ~ ~ ~ Ecce Ancilla Domini. ~ ~ Fiat mihi secundum verbum tuum. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Et Verbum caro factum est. ~ ~ Et habitavit in nobis. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. ~ ~ Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, út qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ~ ~ Amen. ~ ~ ~ ~ ÚRANGYALA ~ ~ ~ ~ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. ~ ~ És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA, MALASZTTAL TELJES. ~ AZ ÚR VAN TEVELED; ~ ÁLDOTT VAGY TE AZ ASSZONYOK KÖZÖTT, ~ ÉS ÁLDOTT A TE MÉHEDNEK GYÜMÖLCSE: JÉZUS. ~ ASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT ANYJA! ~ IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK, BŰNÖSÖKÉRT, ~ MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN. ~ ÁMEN. ~ ~ ~ Íme az Úrnak szolgáló leánya. ~ ~ Legyen nékem a te igéd szerint. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ És az Ige testté lőn. ~ ~ És miköztünk lakozék. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja. ~ ~ Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. ~ ~ Ámen. ○ ○ ○ Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk! ○ ○ ○ Éhínségtől, járványtól, tűzvésztől és háborútól ments meg, Uram, minket! ○ ○ ○

Jelen van

0 felhasználó
28 látogató

Látogatások

- ma: 95
- tegnap: 212
2019.12.23. 09:20 JóB
Hozzászólások: 0

Velünk az Isten?

Velünk az Isten?

 

Íme, a szűz fogan és fiat szül, Emmánuel lesz a neve. Ez azt jelenti: Velünk az Isten. (Mt 1.23)

 

A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál országának árnyékában laknak, azoknak világosság támad. (Iz 9.1)

Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme. (Iz 9.5)

 

 

 

 

 

 

Izajás próféta Jézus születése előtt kb. 700 évvel írta le ezt a próféciát, ami az ókori zsidó nép számára a gyötrelmes száműzetés és babilóniai fogság idején a reménységet jelentette. Az Ószövetség könyvei - első látásra úgy tűnhet, - hogy egy nép történetét írják le meglehetősen részletesen és hitelesen. Valójában nem az események tényszerű leírása a lényeg, hanem az Isten és ember kapcsolata. Azé az Istené, aki szövetséget kötött a Mózes vezette néppel, és a népé, aki ez egyetlen igaz Isten imádata, és a pogány bálványimádás között ingadozik. Az Ószövetség könyveiből markánsan kirajzolódik, hogy amikor a nép megtartotta az Istennel kötött szövetséget, akkor jól ment a sora, amikor pedig elfordult Istentől, és pogány bálványoknak áldozott, rosszra fordult a sorsa. Az Isten iránti hűség jutalommal járt, a bűn pedig büntetést vont maga után.

 

Amikor Mózes az ég felé emelte a botját, szétnyílt a Vörös-tenger, és az egyiptomi fogságból menekülő zsidó nép száraz lábbal átkelhetett rajta.

Mózes az Úr parancsa szerint kinyújtotta botját a víz fölé. S akkor az Úr erős keleti szelet adott, mely a vizet kettéválasztotta. Falként tornyosodott a víz kétoldalt. A tengerfenék kiszáradt, száraz ösvény keletkezett.

Az ellenséggel vívott csatákban is nagy jelentősége van Mózes botjának.

„Mózes, Áron és Húr pedig fölment a halom tetejére. És az történt, hogy valahányszor Mózes fölemelte a kezét, Izrael volt az erősebb, amikor pedig leeresztette a kezét, Amálék volt az erősebb.”

De a botnak jelentős szerepe van az egyiptomi fáraó udvarában a varázslókkal szembeni győzelemben és a pusztai vándorlás során a víz fakasztásában a sziklából.

A bot Mózes kezében Isten erejének a szimbóluma. Mózes és az általa vezetett nép mindezek után hálaéneket énekelt az Úrnak. Velük volt az Isten, az egyetlen Isten, akinek hatalma van, mégpedig mindenható hatalma.

A Messiás-várásnak a fogság, és elnyomatás idején különleges jelentősége volt. Ez adott reménységet, és ébren tartotta a hitet. A nép életében önjelölt messiások egész sora jelent meg. Ezeknek a messiásoknak többnyire politikai céljaik voltak: az ország felszabadítása az idegen uralom alól és a dávidi királyság helyreállítása. Ezek a mozgalmak fegyveres felkelést hirdettek, de sorra megbuktak, mert nem rendelkeztek sem isteni hatalommal, sem megfelelő fegyveres erővel.

Talán a tévesen értelmezett Messiás-kép is hozzájárult ahhoz, hogy az igazi Messiást, Jézus Krisztust oly kevesen ismerték fel, és még kevesebben fogadták el. A rabbinikus elképzelés szerint a Messiás a jeruzsálemi templom párkányáról fog dicsőségesen alászállni, felszabadítja az országot a római uralom alól, helyreállítja Izráel egységét, és visszaállítja a dávidi királyságot. Hatalmas királyként fog uralkodni Dávid trónján (nyilván a farizeusokkal, a nép vallási vezetőivel körülvéve, akik részesülnek majd az isteni hatalomból). Ez az elképzelés szöges ellentétben állt az izajási és egyéb ószövetségi próféciákkal. A „szenvedő szolga” alakja helyett földi trónon uralkodó dicsőséges király képét vizionálták. Jézus negyvennapos pusztai böjtölése idején pontosan ezt használta fel a Sátán a kísértés során. A Messiás majd kenyeret oszt a népnek, hatalmas birodalom királyaként uralkodik majd, aki megjelenése során a templom párkányáról száll alá. A gonosz lélek itt is ravasz és sunyi, mint a Paradicsomkertben, Éva megkísértése során. „ Ha …” - így kezdődik a kísértő szinte minden mondata. Nem a tények, a tapasztalatok, a meggyőződés számít az ördög szerint. Napjaink kísértései is rendre így kezdődnek. „Ha…, akkor…” Feltételes módban, a tények, a valóság figyelmen kívül hagyásával.

Ha esztek erről a fáról - akkor olyanok lesztek, mint az Isten!

Ha Isten Fia vagy, változtasd ezeket a köveket kenyérré!

Ha engem szolgálsz, neked adom a világ minden gazdagságát!

Ha Isten Fia vagy, vesd le magad a templom párkányáról!

És legvégül:  ha Isten Fia vagy, szállj le a keresztről!

 

   A valódi Messiás nem változtatta a köveket kenyérre a saját éhségének a csillapítására, de jóllakatott ötezer éhes embert, akik az Ő tanítását hallgatták.

   Nem akart hatalmas királyként uralkodni a világ népei felett, elutasította a Sátánnak való mindennemű kapcsolatot. A mennyei Atyának engedelmeskedett mindhalálig.

   Nem ugrott le a templom párkányáról, nem szállt le a keresztfáról sem, de meggyógyította a vakokat és bénákat, és embereket támasztott fel a halálból.

   Nem dicsőséges királyként és hadvezérként érkezett ebbe a földi világba, hanem egy egyszerű, ismeretlen szűz leány gyermekeként született egy betlehemi istállóban. Isteni erejét nem a hatalmasok szolgálatába állította, hanem az Istenhívő egyszerű embereket, a „kicsinyeket” szolgálta.

Születésével megszentelte a gyermekeket világra hozó édesanyákat, megszentelte a családot, az isteni szeretet és kegyelem állapotába helyezve őket. Ezért szentség a házasság, ezért szentség a keresztség. Ezt támadta, és támadja ma is elemi erővel a Sátán és csatlósai. A szentségek megsemmisítésére törekszik a gonosz lélek a gender-ideológia őrülete révén, a homoszexualitás mindent elárasztó propagálása révén, a világi és egyházi intézményekbe behatolva a liberális ideológia kizárólagossá tétele révén.

 

Sokan kérdezik ma is: hol van az Isten? Hol van ilyenkor az Isten? Ugyanúgy, ahogy az ószövetségi nép kérdezte a megpróbáltatások idején.

Ne legyenek kétségeink: amikor Európa nagy részén Isten helyett bálványokat imádnak, templomokat rombolnak, papokat és ártatlan embereket gyilkolnak, keresztény jelképeket és szokásokat tiltanak be hatalmi szóval, akkor ehhez a teremtő Isten nem asszisztál! Amikor a Jézus Krisztus által kötött Új-szövetséget megszegik, akkor Isten nincs közöttük!

Jézus mondta: „ha ketten vagy többen összejöttök az én nevemben, én ott vagyok köztetek!” Az ÉN nevemben!

 

Isten egyszülött Fia eljött közénk, és közöttünk lakozott. Isten a bűn által szétszakított Ó-szövetséget Krisztus által megújította, Új-szövetséget kötött az emberrel. Visszaadta a bűn rabságában sínylődő emberiségnek a szabadságot, az Isten-gyermeki méltóságát.

Megmutatta a gonoszság börtönéből kivezető Utat, a hazugság sötét mocsarából az Igazság fényére vezette az embereket. Legyőzte a Halált, az örök Élet reménységét plántálta a csüggedő lelkekbe. „Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet!”

 

Közénk jött az Isten, velünk volt, és velünk is maradt - mindörökre: „Én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig!” Velünk van most is az Oltáriszentségben, szól hozzánk az Evangéliumban, és jelen van, ha összejövünk az Ő nevében.

 

Egy Isten van csak, a Szentháromságos Isten. Az Atya, a Fiú és Szentlélek. A teremtő Isten, aki a világmindenséget alkotta, és az élőket teremtette. Aki az élők közül az embert a saját képmására és hasonlóságára formálta meg. Nem magasan fejlett állatok vagyunk tehát, hanem Isten gyermekei. Isten pedig maga a Szeretet. Ezért testesült meg az Isten, ezért született meg Jézus Krisztus, a második isteni személy. Ezért van Karácsony.

 

Barsi Balázs atya, a kiváló ferences apostol fogalmazta meg: az emberiség és a teremtett világ Krisztusban áll fenn, Krisztusban van!

Szüleink, nagyszüleink ezt még pontosan értették, mert ők még Krisztusban élték mindennapi életüket. A mai - virtuális világban élő - ember ezt már alig-alig érti.

Nincs más út: csak, és kizárólag Krisztus útja. Csak Krisztus az Út! Ő a Szeretet, Ő az Igazság, és Ő az egyedüli Üdvözítő!

Egy-ház van, nincs több: Krisztus titokzatos teste.

Ez az Egy-ház sokkal több, mint a Vatikán által irányított, és jogilag bejegyzett hierarchikus földi szervezet. Ezért nem fognak a pokol kapui soha erőt venni rajta.

Ez az alapvető különbség Krisztus Egyháza és a földi emberek által alapított vallási szervezetek között. Vannak általános emberi értékek szinte mindegyik vallásban. Sokan dicséretes buzgósággal végeznek különböző karitatív tevékenységeket. De egyetlen - ember által alapított - vallás sem tudja a tagjait üdvözíteni! Erre egyedül csak Jézus Krisztus képes!

 

„Karácsonykor magába száll minden lélek.” - írta a sokszor idézett gyönyörű versében Ady Endre. Karácsonykor a belénk plántált isteni szeretet felparázslik az emberek lelkében. Ezt a (csak az ember lelkében élő) szeretetet nagyon nehéz elnyomni. Egy-egy hithű, a Szentlélek által ihletett pap karácsonyi miséjén, lelkigyakorlatán nagy tömegekben izzik fel az isteni szeretet. Istennek ezek a lelkiismeretes szolgái, napi robotosai kevés elismerést kapnak a világtól. Pedig életmentő munkát végeznek: lelkeket mentenek meg az örök életre. Dicséretet érdemel a kitartásuk, a hűséges szolgálatuk.

 

Isten velünk van most is. Eljött Karácsonykor szegényesen, minket szolgálva, értünk szenvedve. De újra eljön: dicsőségben, uralkodva - értünk, hogy magával vigyen az Ő dicsőségébe.

 

A.D.2019.12.23.©JóB

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás