Tiszta Forrás
2021. március 02.   
Névnap: Lujza, Ágnes

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

ZSOLTÁR 49 ~ ~ ~ ~ Szól az Úr, az istenek Istene, és szólítja a földet napkelettől napnyugatig. ~ ~ Felragyog Sionból ékes szépséggel az Isten. ~ ~ Jön íme, Isten, íme, jön a mi Istenünk és nem hallgat: színe előtt emésztő tűz, körülötte hatalmas förgeteg. ~ ~ Szólítja onnan felülről az eget s a földet, hogy népe fölött ítélkezzék: ˝Gyűjtsétek elém szentjeimet, akik az áldozatban szövetségre léptek velem.˝ ~ ~ Igazságát hirdetik az egek, mert Isten tart ítéletet. ~ ~ ˝Halljad én népem, hadd beszéljek, Izrael, hadd tegyek bizonyságot ellened: Én Isten, a te Istened vagyok. Nem áldozataidért perelek veled, hisz égő áldozataid folyton előttem vannak. ~ ~ Nem veszek el házadból fiatal bikákat, sem nyájaidból kecskebakokat. ~ ~ Mert enyém az erdő minden vadja, az állatok ezrei a hegyekben. ~ ~ Ismerem az ég minden madarát, és ami csak mozog a mezőn, az enyém. ~ ~ Ha éheznék, nem kellene neked szólnom, mert enyém a földkereksége, s mindaz, ami betölti. ~ ~ Eszem-e én a bikák húsát, iszom-e én a kecskebakok vérét? ~ ~ Dicséretet mutass be áldozatul Istennek, és teljesítsd fogadalmaidat a Fölségesnek; Hívj segítségül a szorongatás napján: megmentelek, és te dicsérni fogsz engem.˝ ~ ~ A bűnöshöz azonban így szól az Isten: ˝Miért beszélsz te parancsolataimról, s miért veszed szádra szövetségemet? ~ ~ Hiszen te gyűlölöd a fegyelmet, és hátad mögé veted szavaimat. ~ ~ Ha tolvajt láttál, vele tartottál, házasságtörőkkel közösködtél. ~ ~ Szád gonoszságot árasztott, és nyelved csalárdságot szőtt. ~ ~ Leültél és testvéred ellen beszéltél, és gáncsot vetettél anyád fia elé. ~ ~ Így cselekedtél, s mivel én hallgattam, azt hitted, hogy olyan vagyok, mint te. ~ ~ Pedig perbeszállok veled és mindezt felhozom ellened. ~ ~ Értsétek meg ezt ti, akik megfeledkeztek Istenről, nehogy védtelenek legyetek, amikor elragadlak titeket! ~ ~ Aki a dicséret áldozatát mutatja be, az tisztel engem, és aki bűntelenül jár az úton, annak mutatom meg Isten üdvösségét.˝ ~ ~ ~ ~

Jelen van

0 felhasználó
18 látogató

Látogatások

- ma: 95
- tegnap: 140
2020.10.23. 00:00 Kriszta
Hozzászólások: 0

EGY ÉRSEK LEVELE

EGY ÉRSEK LEVELE

         

   

 

Carlo Maria Vigano érsek nyílt levele Donald Trump elnökhöz

 

 

 

 

Elnök Úr,

Az elmúlt hónapokban két egymással szembenálló – véleményem szerint, bibliainak nevezhető – tábor kialakulásának lehettünk tanúi: a fény gyermekeinek és a sötétség gyermekeinek. A fény gyermekei az emberiség legkiemelkedőbb részét jelentik, míg a sötétség gyermekei abszolút kisebbséget képviselnek.

 

Mégis, az előbbi egyfajta diszkriminációnak van kitéve, amely erkölcsi kisebbségbe helyezi őket ellenfeleikkel szemben, akik gyakran stratégiai funkciókat töltenek be a kormányban, a politikában, gazdaságban és a médiában.

Látszólag megmagyarázhatatlan módon, a jók a rosszaknak és az őket önérdekből vagy félelemből támogatóknak a túszai. Ez a két tábor – mely bibliai természetű – egyrészről az Asszony másrészről pedig a Kígyó leszármazottai.

Egyrészről vannak azok, akik bár ezer hibájuk és gyengéjük van, attól a vágytól vezéreltek, hogy jót tegyenek, őszinték legyenek, családot neveljenek, dolgozzanak, bőséget hozzanak a hazájuk számára, segítsék a rászorulókat, és engedelmeskedjenek az Isteni Törvényeknek, hogy megérdemeljék Isten Országát. Másrészt pedig vannak, akik csak magukat szolgálják, semmilyen erkölcsi elvet nem tartanak be, akik le akarják rombolni a családot és a nemzetet, kihasználni a dolgozókat annak érdekében, hogy érdemtelenül magukat gazdagítsák, akik belső megosztottságot és háborúkat szítanak, hatalmat és pénzt halmoznak: egy napon, számukra a múlandó jólét megtévesztő illúziója – amennyiben nem bánják meg bűneiket – Istentől távol, az örök kárhozat szörnyű sorsát fogja megteremni.

A társadalomban, Elnök úr, ez a két ellentétes valóság egyidejűleg, örök ellenségként létezik, ahogyan Isten és a Sátán örök ellenségként léteznek. Úgy tűnik, hogy a sötétség gyermekei – akiket könnyedén azonosíthatunk a deep state-tel ( aháttérhatalommal), melynek Ön, Elnök úr, bölcsen ellenáll, a napokban ádáz háborút hirdet Ön ellen.  Ez a háttérhatalom eldöntötte, hogy úgymond, megmutatja a lapjait, és feltárja a terveit. Úgy tűnik, hogy ők annyira biztosak abban, hogy már mindent tökéletesen a kontroll alatt tartanak, hogy már félretették a körültekintést, ami eddig legalább részben elrejtette valódi szándékaikat.

A már megkezdett nyomozások le fogják leplezni a Covid vészhelyzet valódi felelőseit nem csak az egészségügy területén, hanem a politikában, a gazdaságban és a médiában is. Valószínűleg azt fogjuk felfedezni, hogy a pszichológiai manipulációnak ebben a kolosszális műveletében bizonyos emberek határozták meg az emberiség sorsát, jogot formálva arra, hogy az állampolgároknak és az országok kormányainak képviselői ellen cselekedjenek.

Azt is fel fogjuk fedezni, hogy a napjainkban zajló lázadásokat azok provokálják, akik látják, hogy a vírus gyengül, a járvány okozta társadalmi szintű riadalom tompul, ezért szükséges polgári zavargásokat szítaniuk, hogy azután azokat az elfojtásuk kövesse, ami bár törvényes, mégis elítélendőnek tarthatják majd, mint a társadalom elleni indokolatlan agressziót. Ugyanez történik Európában is, teljes szinkronban ezzel. Meglehetősen világos, hogy az utcai tiltakozások eszközt jelentenek azoknak a kezében, akik a közelgő elnöki választásokkor olyasvalakit szeretnének győzni látni, aki a deep state, a háttérhatalom céljait testesíti meg, és aki ezeket a célokat hűen és meggyőződéssel képviseli. Nem lesz meglepő, ha néhány hónap múlva újra azt fogjuk megtudni, hogy ezek mögött a vandál és erőszakos tettek mögött olyanok rejtőznek, akik a társadalmi rendnek ebből a széteséséből remélnek profitálni azzal a céllal, hogy egy szabadság nélküli világot építhessenek fel: Solve et Coagula, ahogyan a szabadkőműves mondás tartja. Bár ez nyugtalanítónak tűnhet, ezek az fent leírt ellenálló csoportosulások vallási körökben is megtalálhatók.

Léteznek hitbuzgó Pásztorok, akik Krisztus nyáját óvják, ugyanakkor vannak megvásárolható hitetlenek is, akik a nyáj szétszóratása érdekében tevékenykednek, hogy azután átadhassák ezt  a nyájat a kiéhezett farkasoknak.

Nem meglepő, hogy ezek a lefizethető személyek a sötétség gyermekeinek szövetségesei, akik gyűlölik a fény gyermekeit: ahogyan létezik a deep state, a háttérhatalom az állam szintjén, ugyanúgy létezik a deep church, a háttérhatalom által irányított egyház is, mely elárulja az egyház feladatait, és hamisan esküszik fel Isten iránti elkötelezettségére. Így míg a jó vezetők a közügyek terén harcolnak a Láthatatlan Ellenség ellen, a jó pásztorok az egyház területén. Ez egy spirituális csata, amelyről nemrégiben írtam, a május 8-án megjelent Folyamodványomban.

Az Egyesült Államoknak most először van olyan elnöke – az Ön személyében -, aki bátran megvédi az élethez való jogokat, aki nem szégyelli leleplezni a keresztények üldözését szerte a világon, aki beszél Jézus Krisztusról, és az állampolgárok szabad imádsághoz való jogáról. Az Ön részvétele a March for Life életpárti demonstráción, valamint az a gesztusa, hogy április hónapot a Gyermekbántalmazás Megelőzésének szentelje országos szinten, azt mutatják meg, hogy Ön melyik oldalon küzd.

Merem hinni, hogy mindketten ugyanazon az oldalon küzdünk ebben a csatában, bár különböző fegyverekkel.

Ezért azt gondolom, hogy a támadás, melynek akkor volt kitéve, amikor meglátogatta Szent II. János Pál síremlékét, annak a megrendezett média narratívának a része, melynek nem az a célja, hogy küzdjön a rasszizmus ellen, és társadalmi rendet hozzon létre, hanem, hogy erősítse a széttagozódást; nem az a célja, hogy igazságot hozzon, hanem, hogy törvényesítse az erőszakot és a bűnözést; nem az a célja, hogy az igazságot szolgálja, hanem, hogy elősegítse a politikai széthúzást. Nyugtalanító, hogy vannak püspökök – mint azok, akiket nemrégiben lelepleztem – akik szavaikkal azt bizonyítják, hogy az ellentétes oldalon állnak. A háttérhatalom, a deep state kiszolgálói, a globalizmusé, az irányított gondolkozásé, az Új Világrendé, melyet az egyetemes testvériség nevében egyre többször megidéznek, és amelyben semmi keresztényi nincsen, hanem szabadkőműves ideálokat idéz, aki azáltal akarnak világuralomra törni, hogy kivezetik Istent a bíróságokról, az iskolákból, a családokból, és talán még a templomokból is.

Az amerikai nép most már érett, és megértette, hogy a fősodratú média nem terjeszteni akarja az igazságot, hanem elhallgattatni és eltorzítani, az uraik céljait szolgáló hazugságot terjesztve.

Fontos azonban, hogy a jók, akik a többség, felébredjenek tehetetlen tunyaságukból, és ne fogadják el, hogy a fel nem vállalható célokért küzdő becstelen kisebbség átverje őket. Szükséges, hogy a jók, a fény gyermekei összegyűljenek, és hallassák hangjukat. Elnök úr, mi lehet ehhez a célhoz hatékonyabb eszköz annál, mint hogy imádkozunk, és kérjük az Urat, védelmezze Önt, az Egyesült Államokat és az egész emberiséget az Ellenségnek ettől a hatalmas támadásától?

Az ima erejétől a sötétség gyermekeinek megtévesztő fortélyai megsemmisülnek, lelepleződnek mesterkedései lelepleződnek, árulásai megmutatkoznak, és rémisztő erejük semmivé foszlik, és fény derül pokoli átverésükre.

Elnök úr! Folyamatosan imádkozom a szeretett amerikai népért, ahová XVI. Benedek pápa küldött engem aposoli nunciusként. Az emberi történelemnek ebben a drámai és döntő órájában imádkozom Önért és azokért, akik az Egyesült Államok Kormányában az Ön oldalán állnak. Bízom abban, hogy az egész amerikai nép és Ön is egyként imádkozik a Mindenható Istenhez velem ebben a cselekedetemben.

Megáldom Önt és a First Lady-t, a szeretett amerikai népet, minden jóakaratú férfit és nőt az emberiség Láthatatlan Ellenségeelleni egységében.


+ Carlo Maria Viganò
Titular Archbishop of Ulpiana
Former Apostolic Nuncio to the United States of America

 

Forrás : Bádog blog

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás