Tiszta Forrás
2019. június 19.   
Névnap: Gyárfás

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

VIRGINIS MARIAE, PATRONAE HUNGARIAE, ORA PRO NOBIS! ~ ~ ♡ ~ ~ Angelus Domini nuntiavit Mariae. ~ ~ Et concepit de Spiritu Sancto. ~ ~ ~ AVE MARIA, GRATIA PLENA. ~ DOMINUS TECUM, ~ BENEDICTA TU IN MULIERIBUS, ~ ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI: IESUS. ~ SANCTA MARIA, MATER DEI, ~ ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS, ~ NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE. ~ AMEN. ~ ~ ~ Ecce Ancilla Domini. ~ ~ Fiat mihi secundum verbum tuum. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Et Verbum caro factum est. ~ ~ Et habitavit in nobis. ~ ~ ~ AVE MARIA… ~ ~ ~ Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. ~ ~ Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, út qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. ~ ~ Amen. ~ ~ ~ ~ I I I ~ ~ ~ ~ ÚRANGYALA ~ ~ ~ ~ Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. ~ ~ És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA, MALASZTTAL TELJES. ~ AZ ÚR VAN TEVELED; ~ ÁLDOTT VAGY TE AZ ASSZONYOK KÖZÖTT, ~ ÉS ÁLDOTT A TE MÉHEDNEK GYÜMÖLCSE: JÉZUS. ~ ASSZONYUNK, SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT ANYJA! ~ IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK, BŰNÖSÖKÉRT, ~ MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN. ~ ÁMEN. ~ ~ ~ Íme az Úrnak szolgáló leánya. ~ ~ Legyen nékem a te igéd szerint. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ És az Ige testté lőn. ~ ~ És miköztünk lakozék. ~ ~ ~ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA… ~ ~ ~ Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja. ~ ~ Hogy méltóak lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. ~ ~ Ámen. ~ ~ ~ ~

Jelen van

0 felhasználó
24 látogató

Látogatások

- ma: 734
- tegnap: 1252
2015.04.06. 13:30 JóB
Hozzászólások: 0

ET RESURREXIT TERTIA DIE

ET RESURREXIT TERTIA DIE

  
Mert megölhették hitvány zsoldosok, 
és megszünhetett dobogni szive - 
Harmadnapra legyőzte a halált. 
Et resurrexit tertia die. 

(Pilinszky János:  Harmadnapon)

 

Furcsa ez a világ. Szinte naponta fogalmazódik meg a gyötrő kérdés a ma emberében: kinek higgyek?

Ez a kérdés foglalkoztatta Jézus idejében is az őt hallgató egyszerű földműveseket, halászokat, kézműveseket, s a nép vallási vezetőit, a farizeusokat és szadduceusokat is.

Próféták Jézus előtt is éltek, akik Isten szavára, a szövetségi hűség betartására figyelmeztették a királyokat, és a bálványok felé kacsingatókat.

Jézust is prófétának gondolták eleinte, de tettei, csodái, gyógyító, és halottakat is feltámasztani képes hatalma láttán sokakban a megígért Messiás képe kezdett kirajzolódni.

Jézus a testet-lelket gúzsba kötő, megkövesedett Törvénybe új életet lehelt. A szeretet tüzével olvasztotta fel a Törvény fagyos betűit. Ez a cselekedet alapjaiban rengette meg a Törvény védőbástyái mögött élő vallási elit kiváltságait. A vallási köntösbe bújtatott hatalmi pozíciók inogni látszottak.

Ők egészen más Messiást vártak: olyat, aki helyreállítja Dávid királyságát, ahol a vezető pozíciók mit sem változnak. Olyan Messiást, aki bírálni is merészeli az életvitelüket, elfogadhatatlan volt a számukra.

Az események gyorsan követték egymást. A kocka el volt vetve, dönteni kellett: vagy mellette, vagy ellene. A dicsőséges jeruzsálemi bevonulás alkalmával sokan döntöttek mellette. Az ellene ármánykodók a háttérben szervezkedtek.

Felvetődött a kérdés: kinek higgyek?

A Törvényt betű szerint ismerő vallási vezetőknek, akik csalónak, és istenkáromlónak titulálták Jézust?

Vagy Jézusnak, aki a nép szeme láttára gyógyítja meg a betegeket, sőt halottakat is feltámaszt?

Az ellentmondást fel kell oldani. Valaki hazudik, valakik eltitkolják az igazságot. Dönteni kell.

A tömeg szeret az erősebbnek vélt fél mellé állni. Virágvasárnap hozsannázás közepette, diadalmasan vonult be Jeruzsálembe a Messiás, a zsidó nép feltételezett új királya.

Nagypénteken fordult a kocka, a dávidi nagy királyságról szőtt ábrándok szertefoszlottak. Jézus ügye veszni látszott. Még a tanítványok sem értették, mi történt. A betegség, a halál, és a természeti erők fölött is uralkodni képes Messiás hogyan kerülhetett ebbe a megalázó helyzetbe? Miért nem tesz semmit a maga érdekében?

A kereszt alatt bámészkodó tömeg ezt az értetlenséget fogalmazza meg:
 Másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le a keresztről, s akkor hiszünk neki. Mt 27.42

Hogy miért nem hittek akkor, mikor másokat megmentett? – ezt a kérdést nem tették fel önmaguknak.

Az üres sír láttán, a Feltámadás napján minden kételkedő bizonyosságra jutott. Ahogy a római százados mondta: Ez valóban Isten Fia volt!  Mt 27.54

De a makacs tagadásba menekülő, gőgtől elvakultak mégsem tartottak lelkiismeret vizsgálatot, megmaradtak bűnös konokságukban.

Eltelt azóta közel kétezer év. A tudomány és technika sokat fejlődött. Csak az ember nem változott.

 

A gazdag ember és a koldus Lázár példázata jól szemlélteti ezt.  

Volt egy gazdag ember. Bíborban és patyolatban járt, és mindennap nagy lakomát rendezett.
Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a kapuja előtt, tele fekéllyel.
Örült volna, ha jóllakhat abból, ami a gazdag ember asztaláról hulladékként lekerült. De csak a kutyák jöttek és nyalogatták a sebeit.
Történt, hogy a koldus meghalt, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. Meghalt a gazdag ember is, és eltemették.
 
Amikor a pokolban kínjai közt feltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és kebelén Lázárt.
Felkiáltott: Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban.
Fiam - felelte Ábrahám -, emlékezzél csak vissza, hogy milyen jó dolgod volt életedben, Lázárnak meg hogy kijutott a rosszból. Most tehát neki itt vigasztalásban van része, a te osztályrészed pedig a gyötrelem.
Ráadásul köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, hogy akik innét át akarnának menni hozzátok, ne tudjanak, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki.


Akkor arra kérlek, atyám - mondta újra -, küldd el legalább az atyai házba.
Van még öt testvérem, hadd figyelmeztesse őket, nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek helyére.
Ábrahám ezt felelte: Van Mózesük és vannak prófétáik. Azokra hallgassanak.
De az erősködött: Nem hallgatnak, atyám, Ábrahám! De ha a halottak közül megy el valakit, bűnbánatot tartanak.
Ő azonban így felelt: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, ha a halottak közül támad fel valaki, annak sem hisznek." Lk 16.19-31

 

Jézus visszatért a holtak közül, mégis vannak, akik nem hisznek.

Ma is létezik a „gazdag ember” és a „szegény Lázár” kategória. A milliárdokat lopó brókerek, a háborúkat szító profithajhász fegyvergyárosok, a népeket kizsigerelő pénzügyi háttérhatalom arctalan emberei és szervezetei az evangéliumi „gazdag ember” mai megfelelői. A kizsákmányolt, kisemmizett „koldus lázárok” sebeit talán ma is csak a kutyák nyalogatják.

Jézus feltámadt. A döntést mindenki maga hozza meg: vagy vele, vagy nélküle.

 

A.D.2015.04.06.©JóB

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás