Tiszta Forrás
2023. szeptember 23.   
Névnap: Tekla, Líviusz

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Jelen van

0 felhasználó
34 látogató

Látogatások

- ma: 94
- tegnap: 116
2014.12.18. 00:00 JóB
Hozzászólások: 0

Advent - III. csütörtök

Advent - III. csütörtök

Advent – III.   Csütörtök

 

,,Prope est Dominus.'' Az Úr közel van.

 

Hogyan készítette elô Isten kegyelme Szűz Máriát magasztos hivatására?

 

/ Csávossy Elemér S. J.  -  Ádventi és karácsonyi elmélkedések/

 

 

Elôgyakorlatok

             1. Halljad Izaiás prófétának szavát, amint hirdeti a népeknek: ,,Íme, a Szűz méhében fogan és fiút szül; neve Emmánuel lesz.'' (Iz 7,14)

             2. Kérd Istent, hogy Szűz Mária által mindig jobban átalakulj Krisztusba.

 

I. Szűz Mária az ószövetségben

 

             Amikor Isten öröktôl fogva elôre látta az emberi nem bűnbeesését, egyúttal öröktôl fogva el is határozta annak megváltását. És amikor isteni tekintete ráesett a jövendôbeli Megváltóra, a Megváltó mellett ott állott szeme elôtt kezdettôl fogva édesanyjának képe is. Ez Szűz Mária örök kiválasztása Isten megváltási tervében. Amit Isten így öröktôl fogva elhatározott és elôre látott, azt a bűnbeesés után az elsô emberpárnak azonnal ki is hirdette. ,,Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé'', szólt Isten a kígyóhoz ôsszüleink jelenlétében, ,,ivadékod és ivadéka közé. Az széttiporja fejedet, te pedig a sarka után leselkedel.'' (Ter 3,15)

Izaiás próféta pedig mint külön isteni jelre hivatkozik, amikor mondja: ,,Ezért az Úr maga ad majd nektek jelt: Íme, a Szűz méhében fogan és fiút szül; neve Emmanuel lesz.'' Eszter és Judit Szűz Máriának voltak elôképei. Valamint Eszter könyörgése folytán a zsidó nép megszabadult a végveszedelembôl, mely Ámán részérôl fenyegette, úgy Szűz Mária közvetítése által az egész világ meg fog szabadulni a bűn és kárhozat veszedelmébôl, melybe az ördög csábítása sodorta. Valamint Judit Holofernes kezébôl szabadította meg népét, úgy Szűz Mária a sátán kezébôl ragadja ki a végpusztulásnak indult emberi nemet. A frígyszekrény, Gedeon gyapja szintén Szűz Máriát jelzik és hirdetik.

Ádámtól kezdve végig az összes nemzedékeken át elôkészítette Isten jövendôbeli édesanyjának testét, hogy az olyan legyen, amint az végtelenül magasztos hivatásának és annak a léleknek megfelel, melyet Isten a kegyelem teljességével akart megáldani. Így készítette el Isten szentséges anyjának hivatását az ószövetségben.

             Tanuljunk ebbôl bízni Isten kegyelmében, aki a mi utainkat is elkészíti és gondviselésével körülvett, még mielôtt születtünk. ,,Íme, tenyeremre rajzoltalak téged'', mondja Izaiás prófétánál (Iz 49,16), Jeremiás által pedig hirdeti: ,,Örök szeretettel szeretlek téged, azért könyörületességemben magamhoz vontalak téged.'' (Jer 31,3)

Már a természet rendjében is öröktôl fogva gondoskodott Isten rólunk.

Öröktôl fogva ott állott szeme elôtt az a búzakalász, melyet mai napi táplálásodra hozott létre gondviselô keze. Öröktôl fogva neked szánta azt az örömet, mely ma megörvendezteti szívedet, hacsak szent és tiszta. De még sokkal többet tett a természetfölötti rendben.

Már régen elkészítette lelked utait kegyelmeivel, sugallataival, a külsô események gondos irányításával lelked javára. Hány bűntôl, talán a végleges elkárhozástól óvott meg az ô szeretettel teljes gondoskodása, mely nem engedett oly körülmények közé jutnod, hogy elveszítsed lelked üdvösségét. Azért ismerd föl mindenben Isten kezét, még abban is, ami fájdalmas és szenvedést jelent; ismerd föl Isten kezét akkor is, mikor nem oly világosak elôtted tervei és szándékai.

Hány ember számára volt rövid földi élet az örök élet bölcsôje, míg hosszabb élet a földön kárhozatba vitte volna ôket. ,,Isten közreműködtet mindent azok javára, akik ôt szeretik'', mondja Szent Pál. (Róm 8,28)

 

II. Szűz Mária kiváltságai

 

             Amikor Isten Szűz Máriát kiválasztotta egyszülött Fiának édesanyjává, egyúttal eltökélte azt is, hogy méltó anyja lesz az Üdvözítônek. Azért életének elsô pillanatától kezdve a kegyelmek és adományok, a kiváltságok egész özönével halmozta el lelkét. Ezek közül elsô volt szeplôtelen fogantatása. Szűz Máriának ez a kiváltsága azt jelenti, hogy Jézus érdemeire való tekintettel Isten a Szent Szűz lelkét létének elsô pillanatától kezdve fölékesítette a megszentelô kegyelemmel, vagyis nem volt oly pillanat, melyben Szűz Mária lelke ne lett volna Isten elôtt az öröm és a szeretet tárgya. Az áteredô bűn, melynek következtében minden ember lelke létének kezdetén meg van fosztva a megszentelô kegyelemtôl, Szűz Mária lelkét nem érintette.

             Isten egyúttal oly mértékben öntötte bele a Szent Szűz lelkébe mindjárt fogantatása pillanatában a megszentelô kegyelmet, hogy a szentek véleménye szerint annak bôsége már akkor meghaladta az összes szentek és angyalok kegyelmi mértékét, mellyel most a mennyországban rendelkeznek. Sôt, az Isten által megállapított rend szerint semilyen puszta teremtmény Szűz Máriánál nagyobb kegyelmi bôséget be sem fogadhat. Ezért nevezzük a Boldogságos Szűzet malaszttal, kegyelemmel teljesnek.

             Az áteredô bűntôl való mentességgel együttjárt az a kiváltság, hogy Szűz Máriában a test minden hajlamával együtt teljesen alá volt vetve a léleknek és akaratnak. Ennek parancsa nélkül semilyen indulat az alsó vágyóképességben nem keletkezhetett, az akarat pedig tökéletesen követte a kegyelemtôl megvilágosított értelmet. Így Szűz Máriának egész benseje tökéletes rendnek és összhangnak örvendett, melyet semmiféle rendetlenség soha meg nem zavart. Ebbôl folyik Szűz Mária bűnmentessége. Mert nemcsak az áteredô bűntôl óvta ôt meg Isten kegyelme, hanem minden személyes bűntôl és erkölcsi tökéletlenségtôl is.

             A megszentelô kegyelemmel együtt az erények és lelki adományok, fôleg a Szentlélek hét adománya, ugyanazzal a bôséggel és teljességgel gazdagították a Boldogságos Szűz lelkét. De a rendkívüli adományok is, melyek a lelket közvetlenül nem tökéletesítik ugyan, de mégis az életszentség díszéhez tartoznak, mint a csodatételek és a jövendölés adománya, mindezek Szűz Máriát is ékesítették, habár alázatosságában nem igen vette igénybe azokat földi életében. Egyáltalán minden lelki adomány, mely valaha szentet ékesített, Szűz Máriának is, éspedig sokkal nagyobb mértékben meg volt adva; mert lehetetlen elképzelni, hogy a lelki adományok kiosztásában Isten édesanyjával szemben szűkebb kezű lett volna, mint szolgáival szemben.

Mindenekelôtt az imádság kegyelme a legnagyobb mértékben és a legmagasabb fokban díszítette ôt, akit az ,,áhítat jeles edényének'' és a ,,bölcsesség székének'' nevezünk. És ha Keresztelô Szent János még anyjának méhében megnyerte értelmének szabad használatát, akkor méltán feltételezhetjük, hogy Szűz Mária életének elsô pillanatától kezdve rendelkezett vele, hogy életének minden pillanata tudatosan Istennek legyen szentelve és ne legyen idôpont, melyben érdemeit Isten elôtt ne gazdagíthatta volna.

             Mindezekkel a kegyelmekkel és adományokkal pedig a Boldogságos Szűz a legtökéletesebben közreműködött. Így készítette elô Isten az ô lelkét és így készült ô maga arra a pillanatra, melyben a világ Megváltóját, az Isten Fiát méhébe fogadta.

             Tanuld ebbôl megbecsülni Isten adományait, fôleg a megszentelô kegyelmet. Ôrizd meg szívedben minden kísértéssel szemben, gyarapítsd és fokozd magadban jócselekedetek és a szentségek gyakori vétele által. Iparkodjál folytonos elôvigyázat, lelkiismeretvizsgálat és állandó önmegtagadás által elérni azt, hogy benned is, amennyire az itt a földön lehetséges, minden szenvedély és gerjedelem az ész és az akarat parancsának, irányításának alá legyen vetve.

Készítsd el lelkedet, fôleg most ádventben Isten bôvebb kegyelmeinek befogadására és járulj mindig a leggondosabb elôkészülettel és a legtisztább szívvel Üdvözítôdhöz a szentáldozásban.

 

III. Szűz Mária élete az Ige megtestesülése elôtt

 

             A hagyomány azt tartja, hogy szülei Szűz Máriát a templom szolgálatára szentelték kiskorától fogva. Így egész élete, eljegyzéséig Szent Józseffel, Isten közvetlen közelében és közvetlen szolgálatában folyt le. Imádság és templomi ruhák rendben tartása, részvétel az istentiszteleteken és a szent helyek ékességének gondozása, ez volt mindennapi foglalkozása a Messiás jövendôbeli édesanyjának. Mily szerény külsô foglalkozás, de mily értékes Isten elôtt! Szűz Máriának mindenegyes cselekedete jobban tetszett Istennek, kedvesebb volt elôtte, mint a szentek összes nagy tettei. A kegyelem bôsége és a szeretet nagysága adták meg cselekedeteinek azt a megfoghatatlan értékét. A magányban, a templom árnyékában, a szent falak védelme alatt növekedett föl Istennek ez a lilioma. Valószínűleg már gyermekkorában fogadott örök szűzességet Istennek; ô volt az elsô, aki ennek a fogadalomnak értékét Isten elôtt felfogta és megértette.

             Tanuld ebbôl megbecsülni a magánynak, a visszavonultságnak, a szerény házi vagy templomi munkának, de egyúttal az imádságnak is, az összeszedettségnek az értékét. Tanuld értékelni a tökéletes tisztaságot és a szerzetesi életet. A magány, a visszavonultság, az imádság, a lelkigyakorlat, az alázatos foglalkozások a legjobb elôkészület nagyobb munkákra, magasabb feladatok elvégzésére Isten szolgálatában. Ez a legjobb elôkészület minden fontos hivatásra, küldetésre, sôt Isten bensô, nagyobb kegyelmeinek megszerzésére is.

Imádság

             ,,Istenünk, te azt akartad, hogy Igéd az angyal üzenetére a Boldogságos Szűz Mária méhében testet öltsön; azért hisszük, hogy ô valóban Istennek Anyja, és alázattal könyörgünk, hogy az ô közbenjárására segítségedre találjunk.'' (Az Egyház imádsága ádventben.)

-- Üdvözlégy, Mária.

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás