Tiszta Forrás
2023. szeptember 23.   
Névnap: Tekla, Líviusz

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Jelen van

0 felhasználó
23 látogató

Látogatások

- ma: 92
- tegnap: 116
2014.12.19. 00:00 JóB
Hozzászólások: 0

Advent - III. péntek

Advent - III. péntek

Advent – III.   Péntek

 

,,Prope est Dominus.'' Az Úr közel van.

 

Szent József aggodalma és megnyugtatása az angyal által

 

/ Csávossy Elemér S. J.  -  Ádventi és karácsonyi elmélkedések/

 

 

Elôgyakorlatok

 

             1. Szemléld, amint az angyal az aggodalmakkal küszködô Szent Józsefet Jézus szűzi fogantatásáról felvilágosítja és ezekkel a szavakkal vigasztalja: ,,József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát; mert ami ôbenne fogantatott, a Szentlélektôl van. És fiat fog szülni, kit Jézusnak fogsz nevezni; mert ô szabadítja meg népét bűneitôl.'' (Mt 1,20-21)

             2. Kérd Istent, hogy az ô gondviselése iránt mindig nagyobb és nagyobb bizalommal teljél el és örömben és szenvedésben egyaránt az ô atyai keze vezetésére bízzad magad.

 

I. Szent József aggodalma

 

             1. Szent József nemsokára a Szent Szűz eljegyzése után észrevette rajta a csodálatos elváltozást és mivel a megtestesülés titkát még nem ismerte, a leggyötrôbb aggodalmak szállották meg szívét. Egyrészt menyasszonya erényében nem mert kételkedni, szentsége ismeretes volt elôtte, másrészt magyarázatot sem talált, mely megfejthette volna elôtte a rejtélyt. Szűz Mária pedig hallgatott. Hallgatott alázatosságból, mert nem akarta még jegyesével sem tudatni, Isten különös intelme nélkül, azt a nagy dolgot, melyet benne a kegyelem művelt. Nem szólott, habár elôre látta Szent József fájdalmát és maga is érezte azt. Istenre bízta, hogy mikor látja jónak eloszlatni a kételyt jegyese szívében. Addig tűrt és imádkozott.

             Mily csodálatraméltó Szűz Mária hallgatása! Csak egy szavába került volna felvilágosítani jegyesét, de nem tette meg. Alázatossága erre nem volt képes.

És te hogyan cselekszel? Nem dicsekedel-e jótulajdonságaiddal, igaz vagy vélt tehetségeiddel, jótetteiddel, erényeiddel? Nem szeretsz-e beszélni a kegyelmekrôl, melyekkel esetleg imádságodban megáld az Isten? És ha igazságtalan gyanúba kerülsz véletlenül, nem sietsz-e azonnal elhárítani magadtól minden balvéleményt még akkor is, ha semmi jelentôsebb kár sem származnék hallgatásodból?

Szűz Mária nem így cselekedett, habár pusztán emberi okoskodással mérlegelve a dolgot, minden a mellett látszott szólani, hogy felvilágosítsa aggódó jegyesét. Iparkodjál ôt némileg követni hôsies alázatosságában.

 

             2. Lásd azonban Istennek sajátszerű vezetését is, aki leghívebb szolgáinak, akiket legjobban szeret, olykor a legnagyobb megpróbáltatásokat, szenvedéseket küldi. Nem kímélte meg ezektôl szentséges Anyját és annak tiszta jegyesét sem. A leggyötrôbb lelki fájdalmakon kellett átmenniök, míg végre az angyal eloszlatta Szent József aggodalmát. Ne gondold tehát te se, hogy szenvedések nélkül élhetsz, hanem készülj azokra. Olykor épp azok részérôl jön a szenvedés, akiktôl legkevésbé vártad volna. Akkor nem szabad mondanod: Minden egyebet eltűrök, csak ezt nem! Szűz Mária sem tett így, Szent József sem. Mindenkinek az a kereszt tűnik fel legnehezebbnek, amelyet épp visel. De Isten egyedül tudja, hogy kinek mi felel meg, és miért engedi meg épp azt és nem amazt.

 

II. Szent József elhatározása

 

             1. Ezek között az aggodalmak között Szent József arra az elhatározásra jutott, hogy Szűz Máriát csendben elbocsátja. Hírnevét kímélni akarta, maga is meg volt gyôzôdve ártatlanságáról, de mint igaz ember a törvénynek is eleget akart tenni. Kimondhatatlan fájdalommal szánta rá magát erre az elhatározásra. Mily gyöngéd Szent József eljárása menyasszonyával szemben! A házasságtörésre a halálbüntetés volt kiszabva. A férj a hűtlen asszonyt nyilvános elbocsátó levéllel eltaszíthatta magától. Szent József mindebbôl semmit sem tesz meg. Oka az, hogy ô nem ítéli el Szűz Máriát, hanem lelke megfejthetetlen rejtély elé van állítva.

             Mily óvatos Szent József, mily tartózkodó ítéletében, habár látszólag minden Szűz Mária ellen vall. Tanulságodra és okulásodra szolgál ez, miképp kell viselkedned még akkor is, ha felebarátod bűne látszólag kézzelfogható.

 Mindenekelôtt felebarátod hibájával nem is kell törôdnöd, ha nem vagy elöljárója. Ez számtalan esetben felment felebarátod hibájának minden kutatásától. Ha ilyenkor akaratod ellenére felkerekedik lelkedben a hajlam ítélni felebarátod fölött, ezzel a rövid szóval visszautasíthatod: Nem vagyok felebarátom bírája!

Sok esetben, ha a hiba külsôleg nyilvánvaló is, felebarátod szándékát mégis mentheted, mert az legtöbbször ismeretlen elôtted. Ha hivatalod magával hozza, hogy a mutatkozó hibákat megfeddened, büntetned kell, tartózkodjál minden keménységtôl, szívtelenségtôl. A szigor helyes lehet, de a keménység nem helyes. Fôleg saját ügyedben, a személyes sérelmeknél, járj el nagylelkűen.

Ez Krisztus szelleme és a keresztény lelkület követelménye.

 

             2. Érezd át egyúttal Szűz Mária fájdalmát is, aki sejthette Szent József tervét. Mily mélységes szenvedés hatotta át gyengéden érzô szívét! Fájt elválni jegyesétôl, akit bensôleg tisztelt és szeretett. Fájt, hogy csak valamiképp is megbotránkoztatta akaratlanul nemes lelkét. Ez vigasztaljon, ha netalán félreértések, igaztalan ítéletek, rágalmak fel akarják dúlni lelked egyensúlyát és keserűséggel töltik el szívedet.

Üdvösségesek gyakran az ilyen lelki szenvedések, mert megtisztítják szívedet és elvonják az emberek rendetlen szeretetétôl. Szűz Máriánál ugyan ez nem volt szükséges, de Isten nála is megengedte, hogy keresztülmenjen a szenvedésen, érdemének gyarapítására és a mi vigasztalásunkra.

A családi kereszt is a szenvedések egyik faja. Ennek enyhítésére engedte meg Isten a családi keresztet a legszentebb jegyespárnál is, Szent Józsefnél és Szűz Máriánál.

 

III. Az angyal megjelenése

 

             Isten gondviselése nem engedte meg, hogy az aggodalom és a gyanú végleg feldúlja a szent jegyespár békéjét és szétszakítsa a legszentebb köteIéket közöttük, melyet Isten keze maga fűzött. Azért csodálatos módon közbelép. Angyalt küld, hogy felvilágosítsa Szent Józsefet a titokról, melyet még nem ismer. Valószínűleg ugyanaz az angyal volt, aki a Szent Szűznek is hírül hozta Isten szándékát, a megtestesülés titkának hírnöke, Gábor arkangyal. Éjjel megjelenik álmában Szent Józsefnek és ezeket a szavakat mondja: ,,József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát. Mert ami ôbenne fogantatott, a Szentlélektôl van. És fiat fog szülni, kit Jézusnak fogsz nevezni; mert ô szabadítja meg népét bűneitôl.''

             Hogyan változik meg egyszerre minden Szent József lelkében! Megszűnik az aggodalom és szent öröm szállja meg szívét. A gyanú helyett mély tisztelet foglal helyet lelkében; csak egy dolog bántja, hogy akaratlanul is kételkedett jegyesének szentségében. Másrészt érdemtelennek tartja magát, hogy ily áldott személynek jegyese legyen. Csak Szűz Mária szava hozza meg neki a végleges békét, mikor felemeli a lábaihoz boruló és bocsánatot kérô Szent Józsefet és tudatja vele, hogy szent frigyük Isten akarata szerint van és ô mindenben engedelmes hitvestársa akar lenni. Így váltotta fel a legmélyebb fájdalmat a legbensôbb öröm. Ez Isten útja. A fájdalmat az öröm, az örömöt a fájdalom követi. Ebbôl a kettôs fonálból van szôve a mi életünk is. Mindkettônek arra kell szolgálnia, hogy szívünkben minél hamarabb és minél tökéletesebben megszülessék Krisztus, az Üdvözítô.

 

             Az öröm, melyet Isten Szent Józsefnek juttatott az angyal megjelenése és felvilágosítása által, sokkal nagyobb volt annál, melyet akárcsak várhatott vagy remélhetett volna. Nemcsak hogy megszabadítja aggodalmától, töprengésétôl, lelki küzdelmétôl és visszaadja neki szentséges menyasszonyát, hanem tudomására is hozza, hogy ez a szűz, akit Isten neki szánt élettársul, az Isten Anyja maga, az áldott az asszonyok között, az ég jövendô királynéja. Tudomására hozza éppen ezáltal azt is, hogy ô maga a Megváltónak nevelôatyja és a mennyei Atya helyettese a földön, hogy a gyermek, nem ugyan a természet szerint, de a bensôséges természetfölötti kötelék által, mely ôt a Szent Szűzhöz fűzi, egyúttal az ô gyermeke is, akivel szemben az apa szerepét kell betöltenie. Ô lesz Szűz Mária után valamennyi ember között az, aki legközelebb áll az emberré lett Igéhez.

Mily édes érzés tölthette el Szent József szívét; elfeledtette vele minden elôbbi fájdalmát! Így vigasztal az Isten.

De hozzád is közel áll Jézus szentségi jelenlétével az Oltáriszentségben, látogatásával a szentáldozásban, közeI áll különösen akkor, ha az oltár szolgálatára választott ki és kezedre bízza magát naponta. Azért mondd az Egyházzal: ,,Boldog férfiú vagy te, Boldogságos Szent József, mert neked megadatott, hogy Istent, kit sok király látni vágyott, de nem látott, hallani, de nem hallott, necsak lássad és halljad, hanem hordozzad, megöleljed, ruházzad és ôrizzed!'' De gondolj egyúttal magadra is, hogy te vagy az a boldog ember, mert nemcsak kezedben hordozod, hanem szívedbe is fogadod a világ üdvösségét.

 

Imádság

             ,,Jézusnak fogod ôt nevezni, mert ô szabadítja meg népét bűneitôl.'' Imádkozzál Szent Józsefhez, hogy az a boldogság töltse be a te szívedet is, melyet ô érzett, mikor az angyal ezeket a szavakat intézte hozzá. Kérd ôt, hogy a te lelkedet is az a vágy fogja el az Üdvözítô eljövetele után, melyet ô tapasztalt, mikor megtudta, hogy már csak rövid idô és szemével látni fogja a Megváltót. Te pedig különös tekintettel légy ezekre a szavakra: ,,mert ô szabadítja meg népét bűneitôl''. Ez rád nézve oly fontos és szükséges, mert szíved teli van még bűnnel, tökéletlenséggel és a világ hiúságával. Azért fejezd be imádságodat az Egyház könyörgésével: ,,Siess, Uram, kérünk, ne késlekedjél és mennyei hatalmad segítségét nyújtsd nekünk, hogy a te eljöveteled vigasztalásai felemeljék azokat, kik a te kegyességedben bíznak. Mondja az Úr dicséretét szám és minden ember áldja az ô szent nevét. Gerjeszd fel, Uram, kérünk, hatalmadat és jöjj, hogy akik a te kegyességedben bíznak, minden bajtól hamarabb megszabaduljanak.'' (Az Egyház imádsága az ádventi kántorböjt szerdáján és péntekén.)

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás