Tiszta Forrás
2023. szeptember 30.   
Névnap: Jeromos

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Jelen van

0 felhasználó
27 látogató

Látogatások

- ma: 67
- tegnap: 144
2014.12.21. 00:00 JóB
Hozzászólások: 0

Advent - IV. vasárnap

Advent - IV.  vasárnap

Advent – IV.   Vasárnap

 

,,Mane videbitis gloriam eius.'' Holnap látni fogjátok dicsôségét.

 

A világ vágyakozása az Üdvözítô után

 

/ Csávossy Elemér S. J.  -  Ádventi és karácsonyi elmélkedések/

 

 

Elôgyakorlatok

             1. Halljad a világ sóhaját, melynek kifejezôje Izaiás próféta: ,,Harmatozzatok, egek, onnan felülrôl és csepegjék a felhôk az igazat; nyíljék meg a föld és teremje a szabadítót.'' (Introitus ádv. 4. vas.)

             2. Kérd Istent az Anyaszentegyházzal: ,,Gerjeszd fel, Uram, kérünk, hatalmadat, és jöjj; siess segítségünkre nagy erôsséggel, s amit bűneink visszatartóztatnak, azt siettesse kegyelmed segítségével elnézô irgalmad.'' (Egyházi ima ádvent 4. vasárnapján.)

 

I. Izrael népének vágya a Megváltó után

 

             Olvasd áhítattal és elmélkedve a zsoltárok és próféták szavait, melyeket az Egyház is felvett ádventi szertartásaiba. Ezek feltárják elôtted az igazak vágyakozását az Üdvözítô után. ,,Jöjj, ragyogtasd fel nekünk arcodat, Uram, ki a kerubok felett trónolsz, és szabadok leszünk.'' (Vö. Zsolt 79) ,,Eredj fel magas hegyre, te, ki Sionnak jó hírt viszel; emeld fel szavadat, ne félj! Mondd Júda városainak: Íme, a ti Istenetek! Íme, az Úr Isten hatalommal jô, és karja uralkodásra kész; íme, vele jô jutalma, és elôtte zsákmánya. Mint a pásztor, legelteti nyáját; karjával összegyűjti a bárányokat s ölébe emeli.'' (Iz 40,9-11) ,,Harmatozzatok, egek, onnan felülrôl, és csepegjék a felhôk az igazat; nyíljék meg a föld és teremje a szabadítót.'' (Iz 45,8)

 

             Ezeknek a szavaknak hallatára gerjeszd föl magadban is mindig jobban a vágyat az Üdvözítô lelki eljövetele után szívedben. Ezt ugyan az ádventi idôszak alatt már sokszor megtetted, de a vágynak napról-napra növekednie kell, hogy annál bôségesebben részesülj az Úr eljövetelének kegyelmeiben. Ez a vágy az Üdvözítô eljövetele után egyértelmű a vággyal lelki megtisztulásod és tökéletesedésed után.

Egyértelmű a vággyal Krisztust mindig bensôbben megismerni, melegebben szeretni, hűségesebben követni.

Egyértelmű a vággyal magadat akár szenvedés és önmegtagadás árán is hozzá mindig hasonlóbbá tenni.

Egyértelmű a vággyal az Oltáriszentség után, akár lélekben, akár valóságban veszed magadhoz az Úr testét.

Egyértelmű az Istennel való bensô egyesülés és az ô akaratával való tökéletes megegyezés vágyával. Mindezek nélkül Krisztus nem születhetik meg szívedben. És ha még nem érzed magadban ezt a vágyat oly mértékben, amint szeretnéd, legalább a vágynak vágya legyen meg szívedben a Zsoltáros szava szerint: ,,Kívánja lelkem óhajtani igazságaidat.'' (Zsolt 118) Végezz ezen a héten gyakran lelki áldozást és látogasd meg az Oltáriszentséget, imádkozzál kettôzött buzgalommal és áhítattal és járulj, ha lehet, többször a szentáldozáshoz.

 

II. A pogány világ elôkészítése az Üdvözítô eljövetelére.

 

             A pogány világban is élt még a paradicsomi ígéret emléke és Isten fokozatosan elkészítette a pogányokat a Megváltó eljövetelére. Részben a bűnök nagysága és sokasága fokozta bennük a vágyat a szabadító után; részben a zsidó népnek adott jövendölések, melyek köztük is ismertté váltak, megerôsítették reményüket az Üdvözítôben, akinek a hagyomány szerint jönnie kellett. A zsidó nép fogsága, a négy világbirodalom, a zsidók szétszóródása a pogányok közé a Krisztus elôtti utolsó századokban, a római birodalom egysége és az ezáltal teremtett béke az utolsó évtizedben, a szibillák szava, mindez elôkészítette a pogányokat és az egész világot a várva-várt Üdvözítô eljövetelére. Círus, perzsa király, maga is elôképe volt a Megváltónak.

 

             ,,Így szól az Úr felkentemhez, Círushoz, kinek jobbját megfogtam, hogy színe elôtt meghódoltassam a nemzeteket és megfutamítsam a királyokat, megnyissam elôtte az ajtókat és a kapuk ne maradjanak zárva: Én elôtted megyek, s a föld nagyjait megalázom; összetöröm az érckapukat és összezúzom a vasreteszeket; és neked adom az elrejtett kincseket és a rejtekhelyek eldugott javait, hogy megtudjad: Én vagyok az Úr, ki neveden szólítlak, Izrael Istene. Szolgámért, Jákobért, és választottamért, Izraelért szólítottalak neveden és adtam dicsô nevet neked, noha nem ismertél engem. Én vagyok az Úr, és senki más, rajtam kívül Isten nincsen! Felöveztelek, noha nem ismertél engem, hogy megtudják napkeleten és napnyugaton: Rajtam kívül nincsen más!'' (Iz 45,1-6)

 

             A Círusnak megjövendölt gyôzelem és diadal pontos bekövetkeztébôl minden nép megismerhette, hogy Izrael Istene az igaz Isten, és hogy a Megváltó el fog jönni, akinek Círus csak elôképe volt.

             Iparkodjál imádságod, áldozataid és alamizsnáid által a pogányok üdvösségét elôsegíteni, akiknek az Üdvözítô ugyan meg lett ígérve és el is jött, de akik saját és mások bűnei következtében még mindig ,,a sötétségben és a halál árnyékában ülnek''. Adj hálát, hogy Isten téged ebbôl a sötétségbôl kiszólított és az ô ,,csodálatos világosságába hívott''. (1Pt 2,9) Azért kettôzött buzgósággal imádkozzál, hogy Izaiás szavai minden pogány népre nézve minél elôbb beteljesedjenek: ,,A nép, mely sötétben járt, nagy fényességet lát; azok számára, kik a halál árnyékának országában laknak, világosság támad.'' (Iz 9,2) Boldog lennél, ha téged magad hívna meg az Isten, hogy a pogányoknak ezt a világosságot meghozzad.

 

III. Milyen lesz a Megváltó és az ô országa?

 

             Olvasd még a próféták következô szavait is, melyek a Megváltó személyét és országának dicsôségét festik le:

             ,,Vesszô kél majd Jessze törzsökébôl, és virág nô ki gyökerébôl. És rajta leszen majd az Úr lelke: a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erôsség lelke, a tudás és a jámborság lelke, és eltölti ôt az Úr félelmének lelke. Nem a szerint ítél majd, amit a szem lát, és nem a szerint ítélkezik, amit a fül hall, hanem igazságosan ítél majd a szegények fölött, és méltányosan ítélkezik a föld szelídeinek; megveri a földet szája vesszejével, és ajkának lehelletével megöli a gonoszt. Az igazságosság lesz derekának öve, s a hűség csípôjének kötôje.'' (Iz 11,1-5)

 

             ,,És leszen: Az utolsó idôkben az Úr házának hegye szilárdan áll majd a hegyek tetején, és magasabb lesz a halmoknál; hozzátódulnak mind a nemzetek, és odamegyen számos nép, és így szólnak: Rajta! Menjünk fel az Úr hegyére, és Jákob Istenének házához, hogy megtanítson minket utaira, és ösvényein járjunk, mert a Sionról jô a tanítás, és Jeruzsálembôl az Úr igéje. És ô tesz majd ítéletet a nemzetek között, és szolgáltat igazságot számos népnek; és ôk kardjaikat ekevasakká olvasztják, és lándzsáikat sarlókká. Nemzet nemzet ellen nem emel kardot, és nem tanul többé hadviselést. Jákob háza, jöjjetek, és járjunk az Úr világosságában!'' (Iz 2,2-5)

 

             Mindezek a maguk teljességében az Üdvözítônek csak égi birodalmában valósulnak meg, de részben már földi országában is. Azért irányuljon vágyunk állandóan a mennyországra, de el ne feledjük, hogy ez a vágy, ha igazi, megfelelô életet követel tôlünk a földön. ,,Ki mehet az Úr hegyére? Ki állhat meg az ô szent helyén? Az, akinek keze ártatlan, kinek szíve tiszta.'' (Ps. 23. Grad. kántorböjti szerdán) A próféta szavai, melyek Krisztus személyét leírják, felszólítanak bennünket, hogy az ô képét minél tökéletesebben alakítsuk ki magunkban.

 Legyünk földi országának, az Anyaszentegyháznak, hű alattvalói életünkben, hogy mennyei országának részesei lehessünk a halál után. Tekintsünk Krisztus földi országának dicsôségére és legyünk állhatatosak szolgálatában. Se anyagi elônyök, se állás, se házasság, se emberi gyengeségek szemlélése meg ne ingassa hűségünket, hogy tôle elpártoljunk. Mert aki Krisztus földi országától elpártol, az elveszíti a mennyországot is.

Idézzük vissza emlékezetünkbe azt, amit Szent Ignác mond, amikor Krisztus országáról beszél: Iparkodjunk az ô országának, uralmának terjesztésében magunkban és másokban nemcsak hűségesek lenni, hanem magunkat ki is tüntetni.

             Ebbeli vágyunkat, hogy Krisztust tökéletesen kövessük földi életében, fejezzük ki az

 

imádságban,

 

 melyet hozzá intézünk, kérve kegyelmét, hogy bennünket legmeghittebb barátai és leghűségesebb követôi közé felvenni kegyeskedjék, azok közé, akik országának terjesztésében kitűnni vágynak. Ezt kérjük a Boldogságos Szűz Mária közvetítése által.

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás