Tiszta Forrás
2023. szeptember 23.   
Névnap: Tekla, Líviusz

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Jelen van

0 felhasználó
26 látogató

Látogatások

- ma: 101
- tegnap: 116
2014.12.22. 00:00 JóB
Hozzászólások: 0

Karácsony hete - hétfő

Karácsony hete - hétfő

Karácsony hete.   Hétfő

 

,,Ego ipse, qui loquebar, ecce adsum.'' Aki szóltam, íme, itt vagyok.

 

Szűz Mária elôkészülete Jézus születésére

 

/ Csávossy Elemér S. J.  -  Ádventi és karácsonyi elmélkedések/

 

 

Elôgyakorlatok

             1. Állítsd lelked elé ismét a Boldogságos Szent Szűz képét, amint buzgó imádsággal és a legmagasztosabb erények gyakorlásával készül Jézus születésére.

             2. Kérd Istent, hogy a legközelebbi elôkészületet karácsony ünnepére buzgón végezd.

 

I. Szűz Mária lelki elôkészülete

 

             A Boldogságos Szent Szűz élô hittel, biztos reménnyel és égô szeretettel készült Jézus születésére. A kilenc hónap, mely alatt Jézus benne lakozott, a hitnek folytonos iskolája volt. Szűz Máriát is a hit táplálta, a hit mutatta meg neki, hogy a magzat, melyet méhében hord, az Isten Fia. ,,Azért a Szent is, mi tôled születik, Isten Fiának fog hivatni'' (Lk 1,35), mondotta az angyal, és Szűz Mária hitt. Ez a hit napról-napra növekedett lelkében és a hittel együtt a remény is, mely isteni magzatához fűzôdött. ,,Néki adja az Úr Isten Dávidnak, az ô atyjának királyi székét... és királyságának nem leszen vége.'' (Uo. 32-33) ,,Ô szabadítja meg népét bűneitôl.'' (Mt 1,21) Az angyalnak szava és az, amit Erzsébet mondott: ,,Be fog teljesedni, amiket mondott neked az Úr'' (Lk 1,45), folyton eleven emlékben maradtak lelkében és növelték a reményt, melyet a kegyelem ültetett szívébe.

 

             A próféták jövendöléseinek olvasása és a bensô felvilágosítások napról-napra fokozták ezt a reményt, mely bizalommal teljes várakozássá és vággyal teli bizonyossággá növekedett lelkében. Isten jótéteményeinek szemlélése Izrael történetében és saját életében, a megváltás által kilátásba helyezett nagy kegyelmek égô szeretetre gyullasztották szívét, melyet Isten tökéletességeinek mélységes látása a legmagasabb fokra emelt és a legönzetlenebb odaadásra ösztönzött. Hittel, reménnyel és szeretettel készült Szűz Mária Jézus születésére, és ez a készület annál bensôségesebb lett, minél inkább közeledett isteni gyermeke földi megjelenésének napja.

 

             A hit, remény és szeretet gyakorlatain kívül a többi erények is mind elôkészítették Szűz Mária szívét a nagy napra. Alázatossága csak fokozódott, amióta Isten anyja lett. A próféták iratai felvilágosították ôt arra nézve is, amit késôbb Simeon szájából kifejezetten hallott, hogy a Megváltó anyja a szenvedéseknek anyja lesz. Azért már elôre magára vállalta az összes szenvedéseket, melyeket Isten gondviselése neki szánt, és ily szellemben fogadta a hírt is, hogy Betlehembe kell utaznia. Akarata teljesen egyesült Isten és isteni Fia akaratával. Imádó hittel karolta át gyermekének minden szándékát.

 

             Ilyen legyen a mi elôkészületünk is a szentáldozásra és a szentmisére. Az Egyház elôírja, hogy mindenki megfelelô elôkészülettel járuljon az Úr asztalához; a papoknak pedig külön megparancsolja, hogy a szentmise bemutatására lelküket imádsággal készítsék elô. (Pii X. decr. de comm. freq. -- C. J. C. can. 810.) A kegyelmi hatás annál nagyobb, minél nagyobb már elôzôleg a kegyelem foka a lélekben és minél szorgosabb az elôkészület. A távolabbi elôkészület a szív tisztaságában áll, a közelebbi az imádságban, összeszedettségben és szent indulatoknak, fôleg a vágynak fölgerjesztésében. Mily borzasztó vétek tisztátalan szívvel, a halálos bűn állapotában járulni a szentáldozáshoz vagy bemutatni a szentmiseáldozatot! De mily tiszteletlenség az is, ha kellô elôkészület és összeszedettség nélkül járulunk a titkok titkához, a szentek szentjéhez!

 

             Tisztítsuk meg most karácsony elôtt szívünket töredelmes és ôszinte szentgyónás által, hogy annál tökéletesebben részesüljünk az ünnep kegyelmében.

 

II. Szűz Mária elôkészíti a betlehemi utat

 

             A Boldogságos Szűz tudta, hogy Betlehemben kell születnie a Megváltónak. A próféta ezt világosan megjövendölte: ,,De te, Efráta Betlehemje, kicsiny vagy ugyan Júda ezrei között; mégis belôled származik majd nekem Izraelnek jövendô uralkodója.'' (Mik 5,2) Így értelmezték ezt a helyet maguk a zsidók Krisztus korában. (Mt 2,5-6; Jn 7,42) Azért Szűz Mária elôtt sem lehetett elrejtve. Így nem lepte meg ôt a hír, hogy Augusztus császár a népszámlálás alkalmával elrendelte, hogy mindenki nemzetségének fôvárosába menjen. Igaz, nagyon kellemetlen volt ez a rendelet a Boldogságos Szűzre és Szent Józsefre, de meg az isteni Gyermekre nézve is. De a Szentcsalád Isten ujját látta benne. Úgy intézte Isten az eseményeket, hogy a próféták jövendölései beteljesedjenek. Amint tehát Szűz Mária megtudta, hogy Betlehembe kell menniök, azonnali engedelmességével alávetve magát a parancsnak és Isten rendelésének, hozzálátott, hogy a legszükségesebb elôkészületeket az útra megtegye. Szent József is mindent elrendezett, hogy a fáradalmas utat a körülményekhez képest elviselhetôbbé tegye a Szűzanya és az isteni Gyermek számára. Szemléld szeretettel teljes szorgoskodását és elôrelátó gondoskodását. De szemléld mindkettôjük engedelmességét is és megnyugvásukat Isten akaratában.

 

             A parancs pogánytól eredt, aki még hozzá nemzetüknek ellensége és elnyomója volt. Vétkes hiúság volt a parancs indítóoka, a végrehajtás módja ésszerűtlennek látszott és hozzá kemény is volt. Mindez nem képes megingatni az Isten anyjának és hűséges támaszának, Szent Józsefnek engedelmes odaadását. Ôk nem a pogányt, nem az ellenséget, nem a parancs indítóokát és célszerűségét, nem a végrehajtás nehézségét és az egybekötött fáradalmakat nézik, ôk mindenben csak Istent és annak akaratát látják. Így készülnek bensôleg és külsôleg az útra, melynek célja az volt, hogy Jézus a betlehemi istállóban szülessék a legnagyobb szegénységben és alázatosságban.

 

             Csodáld Isten gondviselô terveit! De tégy egyúttal erôs elhatározást arra nézve, hogy te is mindenben, fôleg abban, amit az engedelmesség parancsol, Isten útját és rendelését akarod látni. A lelki életben igen fontos, hogy magadat egészen Isten gondviselésére és vezetésére bízzad, mely rendszerint a külsô körülményekben és az engedelmesség révén nyilvánul meg, de a változó lelki állapotokban is mutatkozik. -- Még a kegyelemadományokat illetôleg is egészen Istenre kell bíznod magad. Ó tudja legjobban, mikor és mily körülmények között kell lelkedben megszületnie az Üdvözítônek az ô bôségesebb kegyelme, tökéletes hasonlatossága és vigasztaló jelenléte által. Tégy meg mindent, amit megtehetsz, hogy Isten kegyelmét kiérdemeljed; a többit bízd irgalmasságára. ,,Eljön az Úr és nem késlekedik és megvilágítja a sötétség rejtekeit. -- Íme, megjelenik az Úr és nem hazudik; ha kihúzza eljövetelét, várd meg ôt, mert eljön és nem késlekedik.'' (Ádvent 3. és 2. vasárn. antifona)

 

Imádság

 

             A Boldogságos Szent Szűz és Szent József a legmagasztosabb erények gyakorlásával készültek az útra, melynek célja volt világra hozni a Megváltót. Különösen a Boldogságos Szűz Mária a legnagyobb gonddal készítette elô erre a nagy ténykedésre lelkét. Te is, ha misézni vagy áldozni mész, vagy most közvetlenül karácsony elôtt, mikor az ünnep kegyelmeiben részesülni óhajtasz, készítsd szorgalmasan elô lelkedet és imádkozd, amit papjainak elôír az Egyház, mielôtt bemutatják a miseáldozatot:

             ,,Figyelj kegyesen könyörgésünkre, ó legirgalmasabb Isten, és világosítsd meg szívünket a Szentlélek kegyelmével, hogy a te titkaidnak méltó kiszolgáltatói legyünk és örök szeretettél szerethessünk téged.

             Isten, kinek nyitva áll minden szív és kinek szavára hajlik minden akarat, aki elôtt semmiféle titok elrejtve nincs, öntsd belénk Szentlelkedet és tisztítsd meg szívünk gondolatait, hogy tökéletesen szerethessünk és méltóképen dicsérhessünk téged.

             Égesd a Szentlélek tüzével bensônket és szívünket, Uram, hogy testünk érintetlenségében szolgáljunk és szívünk tisztaságával tessünk neked.

             Lelkiismeretünket, kérünk, Uram, tisztítsd meg látogatásoddal, hogy ha eljô a te Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus, lakását bennünk elkészítve találja. Amen.'' 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás