Tiszta Forrás
2020. március 30.   
Névnap: Zalán

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

OLVASMÁNY: 2020-03-30 ~ ~ ~ ~ Lakott Babilonban egy férfi, akit Joakimnak hívtak. ~ ~ Helkijának Zsuzsanna nevű leányát vette feleségül, aki igen szép és istenfélő volt, mert szülei, akik igazak voltak, leányukat Mózes törvénye szerint nevelték. ~ ~ Joakim igen gazdag volt; a háza szomszédságában gyümölcsös kertje is volt, és nála jöttek össze a zsidók, mert mindnyájuknál tekintélyesebb volt. ~ ~ Abban az esztendőben két olyan vént tettek a népből bíróvá, akikre ráillett az Úr mondása: a vénektől indult ki a gonoszság Babilonból, a bíráktól, akik a népet kormányozni látszottak. ~ ~ Ezek Joakim házába mentek, és odajárultak mindazok, akiknek pörös ügyük volt. ~ ~ Mikor aztán déltájban a nép hazatért, Zsuzsanna bement sétálni férjének gyümölcsöskertjébe. ~ ~ A vének naponként látták őt, amint bement és sétált, és kívánságra gerjedtek iránta; értelmüket elfordították és szemüket lesütötték, hogy ne lássák az eget és meg ne emlékezzenek az igazságos ítéletekről. ~ ~ Történt pedig egyszer, miközben ők az alkalmas napot várták, hogy ő megint lement, éppúgy, mint azelőtt, csupán két szolgálóleányával, és fürödni akart a gyümölcsös kertben, mert hőség volt. ~ ~ Nem volt ott senki sem, csak a két vén, akik elrejtőzve lesték őt. ~ ~ Azt mondta tehát szolgálóinak: ˝Hozzatok nekem olajat és kenőcsöket, és zárjátok be a gyümölcsöskert ajtóit, hogy megfürödhessem.˝ ~ ~ Amikor a szolgálók kimentek, a két vén felkelt, odafutott és így szólt: ˝Íme, a gyümölcsöskert ajtajai be vannak zárva, senki sem lát minket, mi pedig kívánunk téged. Engedj tehát nekünk és feküdj le velünk. Ha azonban nem akarod ezt, tanúskodni fogunk ellened, hogy egy ifjú volt veled, azért küldted el magadtól a szolgálókat.˝ ~ ~ Zsuzsanna ekkor felsóhajtott, és azt mondta: ˝Szorongatás vesz körül mindenfelől, mert ha ezt megteszem, a halálomat jelenti, ha pedig nem teszem meg, nem menekülök meg a kezetekből. De jobb nekem a ti kezetekbe esnem, anélkül, hogy valamit elkövetnék, mintsem vétkeznem az Úr színe előtt.˝ ~ ~ Erre Zsuzsanna hangosan kiáltozni kezdett, mire a vének is kiáltozni kezdtek ellene, sőt az egyik odafutott a gyümölcsöskert ajtajához és kinyitotta. ~ ~ Amikor a ház szolgái meghallották a kiáltozást a gyümölcsöskertben, berohantak a hátsó ajtón, hogy megnézzék, mi az. ~ ~ Miután a vének elmondták, a szolgák igen elszégyellték magukat, mert sohasem mondott még valaki ilyesmit Zsuzsannáról. ~ ~ Mikor aztán másnap a nép elment Joakimhoz, a férjéhez, odament a két vén is, telve gonosz szándékkal Zsuzsanna ellen, hogy kivégeztessék őt. ~ ~ Azt mondták a nép előtt: ˝Küldjetek el Zsuzsannáért, Helkija leányáért, Joakim feleségéért.˝ ~ ~ Erre rögtön érte küldtek, ő pedig eljött szüleivel, fiaival és egész rokonságával együtt. ~ ~ Sírtak tehát az övéi és mindnyájan, akik ismerték őt. ~ ~ Aztán felkelt a két vén a nép között, és rátette kezét az asszony fejére. ~ ~ Erre az sírva az égre tekintett, mert szíve bizalommal volt az Úr iránt. ~ ~ A vének ezt mondták: ˝Mialatt mi egyedül sétáltunk a gyümölcsöskertben, ő bejött két szolgálóleánnyal, bezárta a gyümölcsöskert ajtóit, és elküldte magától a szolgálókat. Ekkor odament hozzá egy ifjú, aki el volt rejtőzve, és lefeküdt vele. Erre mi, akik a gyümölcsöskert szegletében voltunk, látva a gonoszságot, odarohantunk hozzájuk, és láttuk, amint együtt feküdtek. Azt ugyan nem tudtuk elfogni, mert erősebb volt mint mi, és kinyitotta az ajtót és elfutott; de őt megfogtuk. Meg is kérdeztük, hogy ki volt az az ifjú, de nem akarta nekünk megmondani. Ennek a dolognak tanúi vagyunk.˝ ~ ~ Hitt nekik a sokaság, mint a nép véneinek és bíráinak, és halálra ítélték Zsuzsannát. ~ ~ Ekkor Zsuzsanna hangosan felkiáltva így szólt:˝Örök Isten, aki látod, ami titokban történik, és tudsz mindent, mielőtt megtörténne, te tudod, hogy hamis tanúságot tettek ellenem. Íme, meg kell halnom, noha semmit sem követtem el mindabból, amit ezek gonoszul rámfogtak.˝ ~ ~ Az Úr meghallgatta a szavát. ~ ~ Amikor ugyanis kivégzésre vitték, az Úr fölkeltette egy fiatalember szent lelkét, akinek a neve Dániel volt. ~ ~ Ez hangosan így kiáltott: ˝Én mentes vagyok ennek a vérétől.˝ ~ ~ Feléje fordult erre az egész nép, és így szólt: ˝Mi az, amit mondasz?˝ ~ ~ Ekkor ő megállt közöttük és azt mondta: ˝Izrael fiai, ti ilyen oktalanul, anélkül, hogy vizsgálatot tartanátok és az igazságot megállapítanátok, elítélitek Izraelnek egyik leányát? Térjetek vissza az ítélet helyére, mert hamis tanúságot mondtak ellene!˝ ~ ~ Erre a nép sietve visszatért, a vének pedig kérték: ˝Gyere, ülj közénk és oktass minket, mert Isten megadta neked az időskor dicsőségét.˝ ~ ~ Dániel azonban azt mondta nekik: ˝Válasszátok el őket egymástól jó messzire, hadd ítéljek felettük.˝ ~ ~ Mikor elválasztották őket egymástól, odahívta közülük az egyiket és azt mondta neki: ˝Te megátalkodott vén gonosztevő! Most jött el azoknak a bűneidnek a büntetése, amiket a múltban elkövettél, amikor igazságtalan ítéleteket hoztál, elnyomtad az ártatlanokat és szabadon eresztetted a bűnösöket, noha az Úr azt mondta: ˝Az ártatlant és az igazat meg ne öld!˝ Nos tehát, ha láttad őt, mondd meg, milyen fa alatt láttad őket egymással beszélgetni?˝ ~ ~ Ő azt felelte: ˝Mézgafa alatt.˝ ~ ~ Dániel pedig azt mondta: ˝Lám, saját fejed ellen követted el a hazugságot, mert íme, Isten angyala az ő parancsára kettéhasít téged!˝ ~ ~ Aztán félreállította őt, és odahozatta a másikat és megkérdezte tőle: ˝Te Kánaánnak és nem Júdának ivadéka! A szépség elvette eszedet, és a vágy megrontotta szívedet. Így cselekedtetek Izrael leányaival, azok pedig félve szóba álltak veletek. Júda leánya azonban nem engedett gonoszságtoknak. Nos tehát, mondd meg nekem, milyen fa alatt kaptad rajta őket, amikor egymással beszélgettek?˝ Az ezt válaszolta: ˝Tölgyfa alatt.˝ ~ ~ Dániel erre azt mondta neki: ˝Valóban te is a saját fejedre hazudtál; itt van kardjával az Úr angyala, hogy kettévágjon téged és megöljön titeket!˝ ~ ~ Ekkor az egész gyülekezet nagy hangon felkiáltott. ~ ~ Áldották Istent, aki megmenti a benne bízókat. ~ ~ Aztán rárontottak a két vénre -- mert Dániel a saját szájukból rájuk bizonyította, hogy hamis tanúságot mondtak --, és úgy cselekedtek velük, ahogy ők cselekedtek gonoszságukban felebarátjuk ellen, Mózes törvénye szerint járva el: megölték őket, s az ártatlan vér megszabadult azon a napon. /Dán 13,1-9.15-17.19-30.33-62/ ~~~~ Ez az Isten igéje.

Jelen van

0 felhasználó
28 látogató

Látogatások

- ma: 55
- tegnap: 234
2014.12.22. 00:00 JóB
Hozzászólások: 0

Karácsony hete - hétfő

Karácsony hete - hétfő

Karácsony hete.   Hétfő

 

,,Ego ipse, qui loquebar, ecce adsum.'' Aki szóltam, íme, itt vagyok.

 

Szűz Mária elôkészülete Jézus születésére

 

/ Csávossy Elemér S. J.  -  Ádventi és karácsonyi elmélkedések/

 

 

Elôgyakorlatok

             1. Állítsd lelked elé ismét a Boldogságos Szent Szűz képét, amint buzgó imádsággal és a legmagasztosabb erények gyakorlásával készül Jézus születésére.

             2. Kérd Istent, hogy a legközelebbi elôkészületet karácsony ünnepére buzgón végezd.

 

I. Szűz Mária lelki elôkészülete

 

             A Boldogságos Szent Szűz élô hittel, biztos reménnyel és égô szeretettel készült Jézus születésére. A kilenc hónap, mely alatt Jézus benne lakozott, a hitnek folytonos iskolája volt. Szűz Máriát is a hit táplálta, a hit mutatta meg neki, hogy a magzat, melyet méhében hord, az Isten Fia. ,,Azért a Szent is, mi tôled születik, Isten Fiának fog hivatni'' (Lk 1,35), mondotta az angyal, és Szűz Mária hitt. Ez a hit napról-napra növekedett lelkében és a hittel együtt a remény is, mely isteni magzatához fűzôdött. ,,Néki adja az Úr Isten Dávidnak, az ô atyjának királyi székét... és királyságának nem leszen vége.'' (Uo. 32-33) ,,Ô szabadítja meg népét bűneitôl.'' (Mt 1,21) Az angyalnak szava és az, amit Erzsébet mondott: ,,Be fog teljesedni, amiket mondott neked az Úr'' (Lk 1,45), folyton eleven emlékben maradtak lelkében és növelték a reményt, melyet a kegyelem ültetett szívébe.

 

             A próféták jövendöléseinek olvasása és a bensô felvilágosítások napról-napra fokozták ezt a reményt, mely bizalommal teljes várakozássá és vággyal teli bizonyossággá növekedett lelkében. Isten jótéteményeinek szemlélése Izrael történetében és saját életében, a megváltás által kilátásba helyezett nagy kegyelmek égô szeretetre gyullasztották szívét, melyet Isten tökéletességeinek mélységes látása a legmagasabb fokra emelt és a legönzetlenebb odaadásra ösztönzött. Hittel, reménnyel és szeretettel készült Szűz Mária Jézus születésére, és ez a készület annál bensôségesebb lett, minél inkább közeledett isteni gyermeke földi megjelenésének napja.

 

             A hit, remény és szeretet gyakorlatain kívül a többi erények is mind elôkészítették Szűz Mária szívét a nagy napra. Alázatossága csak fokozódott, amióta Isten anyja lett. A próféták iratai felvilágosították ôt arra nézve is, amit késôbb Simeon szájából kifejezetten hallott, hogy a Megváltó anyja a szenvedéseknek anyja lesz. Azért már elôre magára vállalta az összes szenvedéseket, melyeket Isten gondviselése neki szánt, és ily szellemben fogadta a hírt is, hogy Betlehembe kell utaznia. Akarata teljesen egyesült Isten és isteni Fia akaratával. Imádó hittel karolta át gyermekének minden szándékát.

 

             Ilyen legyen a mi elôkészületünk is a szentáldozásra és a szentmisére. Az Egyház elôírja, hogy mindenki megfelelô elôkészülettel járuljon az Úr asztalához; a papoknak pedig külön megparancsolja, hogy a szentmise bemutatására lelküket imádsággal készítsék elô. (Pii X. decr. de comm. freq. -- C. J. C. can. 810.) A kegyelmi hatás annál nagyobb, minél nagyobb már elôzôleg a kegyelem foka a lélekben és minél szorgosabb az elôkészület. A távolabbi elôkészület a szív tisztaságában áll, a közelebbi az imádságban, összeszedettségben és szent indulatoknak, fôleg a vágynak fölgerjesztésében. Mily borzasztó vétek tisztátalan szívvel, a halálos bűn állapotában járulni a szentáldozáshoz vagy bemutatni a szentmiseáldozatot! De mily tiszteletlenség az is, ha kellô elôkészület és összeszedettség nélkül járulunk a titkok titkához, a szentek szentjéhez!

 

             Tisztítsuk meg most karácsony elôtt szívünket töredelmes és ôszinte szentgyónás által, hogy annál tökéletesebben részesüljünk az ünnep kegyelmében.

 

II. Szűz Mária elôkészíti a betlehemi utat

 

             A Boldogságos Szűz tudta, hogy Betlehemben kell születnie a Megváltónak. A próféta ezt világosan megjövendölte: ,,De te, Efráta Betlehemje, kicsiny vagy ugyan Júda ezrei között; mégis belôled származik majd nekem Izraelnek jövendô uralkodója.'' (Mik 5,2) Így értelmezték ezt a helyet maguk a zsidók Krisztus korában. (Mt 2,5-6; Jn 7,42) Azért Szűz Mária elôtt sem lehetett elrejtve. Így nem lepte meg ôt a hír, hogy Augusztus császár a népszámlálás alkalmával elrendelte, hogy mindenki nemzetségének fôvárosába menjen. Igaz, nagyon kellemetlen volt ez a rendelet a Boldogságos Szűzre és Szent Józsefre, de meg az isteni Gyermekre nézve is. De a Szentcsalád Isten ujját látta benne. Úgy intézte Isten az eseményeket, hogy a próféták jövendölései beteljesedjenek. Amint tehát Szűz Mária megtudta, hogy Betlehembe kell menniök, azonnali engedelmességével alávetve magát a parancsnak és Isten rendelésének, hozzálátott, hogy a legszükségesebb elôkészületeket az útra megtegye. Szent József is mindent elrendezett, hogy a fáradalmas utat a körülményekhez képest elviselhetôbbé tegye a Szűzanya és az isteni Gyermek számára. Szemléld szeretettel teljes szorgoskodását és elôrelátó gondoskodását. De szemléld mindkettôjük engedelmességét is és megnyugvásukat Isten akaratában.

 

             A parancs pogánytól eredt, aki még hozzá nemzetüknek ellensége és elnyomója volt. Vétkes hiúság volt a parancs indítóoka, a végrehajtás módja ésszerűtlennek látszott és hozzá kemény is volt. Mindez nem képes megingatni az Isten anyjának és hűséges támaszának, Szent Józsefnek engedelmes odaadását. Ôk nem a pogányt, nem az ellenséget, nem a parancs indítóokát és célszerűségét, nem a végrehajtás nehézségét és az egybekötött fáradalmakat nézik, ôk mindenben csak Istent és annak akaratát látják. Így készülnek bensôleg és külsôleg az útra, melynek célja az volt, hogy Jézus a betlehemi istállóban szülessék a legnagyobb szegénységben és alázatosságban.

 

             Csodáld Isten gondviselô terveit! De tégy egyúttal erôs elhatározást arra nézve, hogy te is mindenben, fôleg abban, amit az engedelmesség parancsol, Isten útját és rendelését akarod látni. A lelki életben igen fontos, hogy magadat egészen Isten gondviselésére és vezetésére bízzad, mely rendszerint a külsô körülményekben és az engedelmesség révén nyilvánul meg, de a változó lelki állapotokban is mutatkozik. -- Még a kegyelemadományokat illetôleg is egészen Istenre kell bíznod magad. Ó tudja legjobban, mikor és mily körülmények között kell lelkedben megszületnie az Üdvözítônek az ô bôségesebb kegyelme, tökéletes hasonlatossága és vigasztaló jelenléte által. Tégy meg mindent, amit megtehetsz, hogy Isten kegyelmét kiérdemeljed; a többit bízd irgalmasságára. ,,Eljön az Úr és nem késlekedik és megvilágítja a sötétség rejtekeit. -- Íme, megjelenik az Úr és nem hazudik; ha kihúzza eljövetelét, várd meg ôt, mert eljön és nem késlekedik.'' (Ádvent 3. és 2. vasárn. antifona)

 

Imádság

 

             A Boldogságos Szent Szűz és Szent József a legmagasztosabb erények gyakorlásával készültek az útra, melynek célja volt világra hozni a Megváltót. Különösen a Boldogságos Szűz Mária a legnagyobb gonddal készítette elô erre a nagy ténykedésre lelkét. Te is, ha misézni vagy áldozni mész, vagy most közvetlenül karácsony elôtt, mikor az ünnep kegyelmeiben részesülni óhajtasz, készítsd szorgalmasan elô lelkedet és imádkozd, amit papjainak elôír az Egyház, mielôtt bemutatják a miseáldozatot:

             ,,Figyelj kegyesen könyörgésünkre, ó legirgalmasabb Isten, és világosítsd meg szívünket a Szentlélek kegyelmével, hogy a te titkaidnak méltó kiszolgáltatói legyünk és örök szeretettél szerethessünk téged.

             Isten, kinek nyitva áll minden szív és kinek szavára hajlik minden akarat, aki elôtt semmiféle titok elrejtve nincs, öntsd belénk Szentlelkedet és tisztítsd meg szívünk gondolatait, hogy tökéletesen szerethessünk és méltóképen dicsérhessünk téged.

             Égesd a Szentlélek tüzével bensônket és szívünket, Uram, hogy testünk érintetlenségében szolgáljunk és szívünk tisztaságával tessünk neked.

             Lelkiismeretünket, kérünk, Uram, tisztítsd meg látogatásoddal, hogy ha eljô a te Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus, lakását bennünk elkészítve találja. Amen.'' 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás