Tiszta Forrás
2023. szeptember 23.   
Névnap: Tekla, Líviusz

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Esti imádság: ♡ Istenem, hiszek tebenned, mert örökké igazmondó vagy. ♡ Istenem, remélek tebenned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. ♡ Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetreméltó vagy. ♡

Jelen van

0 felhasználó
17 látogató

Látogatások

- ma: 90
- tegnap: 116
2014.12.24. 00:00 JóB
Hozzászólások: 0

Karácsony hete - szerda

Karácsony hete - szerda

Karácsony hete.  Szerda

 

,,Ego ipse, qui loquebar, ecce adsum.'' Aki szóltam, íme, itt vagyok.

 

Karácsony elôestje

 

/ Csávossy Elemér S. J.  -  Ádventi és karácsonyi elmélkedések/

 

 

Elôgyakorlatok

            1. Halljad az Egyház szavát a mai napon: ,,Ma tudjátok meg, hogy eljön az Úr, és holnap látjátok dicsôségét. Holnap eltöröltetik e földnek bűne és uralkodni fog rajtunk a világ Megváltója.''

             2. Kérd Istentôl a kegyelmet, hogy szívbôl örvendhess Jézus születésének és szent összeszedettségben várd megjelenését.

 

I. ,,Ma tudjátok meg, hogy eljön az Úr, és reggel meglátjátok az ô dicsôségét.''

 

             Ez a lelki hangulat uralkodik a mai napon minden keresztény szívében, a holnapi nap dicsôsége: ,,Ne féljetek, holnap kimentek és az Úr veletek lesz. Legyetek szentek, mondja az Úr, mert a holnapi napon leszáll hozzátok és elvesz tôletek minden nyomort. Állhatatosak legyetek és látni fogjátok az Úr segítségét magatokon.'' (Resp. és ant. kar. vigil.) Mózes intézte elôször ezeket a szavakat Izrael népéhez a pusztában, mikor Isten csodálatos módon táplálni készült ôket a mannával. Izrael útja a sivatagon keresztül az emberi nem 4000 éves útját jelképezi a pogányság és a bűn pusztájában. Táplálék híjában az Úrhoz fohászkodnak és ô kenyeret ad nekik az égbôl. ,,Én vagyok az élô kenyér, mely mennybôl szállott alá... Nem úgy, mint atyáitok a mannát ették, és meghaltak; aki e kenyeret eszi, örökké élni fog.'' (Jn 6,51.59)

 

             Isten dicsôsége és hatalma, mely a mannában oly nagyszerűen nyilvánult meg, sokkal fényesebben és nagyszerűbben mutatkozik egyszülött Fiának megtestesülésében és születésében. Ô valóban az élet kenyere. Mily megrendítôen nagy Istennek jósága és hatalma, mikor nekünk egyszülött Fiát küldi Üdvözítôül. És amit egyszer tett a betlehemi éjszakában, azt ismétli napról-napra a szentmisében, mikor leszáll hozzánk a földre, hogy elvegyen tôlünk minden bajt és nyomort, és kegyelmének segítségét éreztesse velünk az élet minden viszontagságában. (Áld. u. ima) Mert földi életünk hasonlít a zsidók vándorlásához a pusztában. Fôleg karácsony ünnepén különös módon nyilvánul meg Isten hatalma és dicsôsége fölöttünk, amikor kegyelme által újra megszületik lelkünkben. Azért mondja az Egyház a mai napon: ,,Ma tudjátok meg, hogy eljön az Úr, és reggel meglátjátok az ô dicsôségét.''

 

             Valóban mily dicsôséges az ô eljövetele! Az ádventi antifonák mindig újból és újból hangoztatják ezt a dicsôséget. Már ádvent elsô vasárnapján zengi az Egyház vecsernyére: ,,Íme, az Úr neve jön a távolból és világossága betölti a földkerekséget.'' És hajnali imájában folytatja: ,,Nézék az éjjeli látomásban és íme, az ég felhôiben jöve az Emberfia és uralom és tisztelet adatott neki és minden nép, nemzetség és nyelv szolgálni fog neki. Az ô hatalma örökkévaló hatalom, mely el nem vétetik, és országa, mely el nem enyészik.'' Az angyal hirdeti róla: ,,Nagy lészen ô, és a Magasságbeli Fiának fog hivatni; és néki adja az Úr Isten Dávidnak, az ô atyjának királyi székét, és országolni fog Jákob házában mindörökké, és királyságának nem leszen vége.'' (Lk 1,32.33) ,,Íme, a Szűz méhében fogan és fiat szül és nevét csodálatosnak hívják, Istennek, erôsnek'', ,,íme, az Úr jön és minden szentjei vele együtt és nagy világosság lesz azon a napon''. ,,Törjenek ki örömben a hegyek, és a halmok szüljék az igazságot, mert a világ világossága, az Úr jô hatalommal.'' ,,Nézzétek, mily dicsôséges ô, aki bevonul megváltani a népeket!'' (Ádventi versszakok. Offert. és áld. ima a mai napon) Ô az igazság Királya, dicsôsége oly más, mint a földi királyok dicsôsége. Nem hadseregek, nem arany és ezüst, nem selyem és bársony ékesíti és védi meg az ô trónját; ô az a túlvilági király, akinek országa nem e világból való. Eljött meghozni a békét, melyet oly rég vártak a nemzetek; eljött letörni a bűn hatalmát és felépíteni Isten országát. ,,Holnap ki fogtok menni és látni fogjátok az Úr fölségét.''

 

             Nyisd meg szívedet te is, hogy ezt az égi békét és szeretetet befogadd. Szent összeszedettségben várd ma az Úr megjelenését, hogy résztvehess holnap kegyelemadományaiban és egykoron mennyei dicsôségében!

 

II. ,,Holnap eltöröltetik e földnek bűne, és uralkodni fog rajtunk a világ Megváltója.''

 

             Ez a karácsonyi ünnep igazi öröme és békéje, a bűntôl való megszabadulásnak öröme, a megszabadulásnak attól a tehertôl, mely alatt sóhajtozott és nyögött az egész régi világ, mely miatt panaszkodik és sír az ókor minden költôje és bölcse, mely miatt keseregnek a Plátók és Szofokleszek, mely miatt könnybe borul az egész emberiségnek szeme. A földnek bűne az a teher, az az ôsrégi bűn, mely az emberiség ôsatyjától átszármazott rá, az a bűnsokaság, melyet az emberiség maga is felhalmozott személyes vétkei által, az a bűnsokaság, mely második vízözönként ellepte a föld minden talpalatnyi részét, az a bűn, melynek neve bele van írva a világtörténet minden korszakába, olvasható a világtörténelem minden lapján.

 

             Mily nagy az emberiség személyes vétke! A külsô fény mellett mily borzasztó Rómának, Hellasznak, a Keletnek bűnnyomora! A vízözön elôtti emberiségnek és az utána következô nemzedéknek, Szodomának, Izraelnek, Júdának bűne mily mérhetetlenül nagy és súlyos! Nemcsak az egyének vétkeztek, hanem a nemzetek is és az országok, az egész emberi nem. Mily iszonyú súllyal nehezedik rá Ádám nemzedékére személyes vétkének végtelen nagysága és sokasága! (Lásd Bruders, Exerzizienwahrheiten)

             Ez a bűn véste bele az ókori ember arcába a meghasonlásnak, a fájdalomnak és a vágynak ama vonásait, melyeket sok antik szobor visszatükröz; ez a bűn vetette rá sötét árnyékát az élet minden örömére és vígságára. Ettôl a bűntôl szabadította meg a világot az, akinek bölcsôje fölött éneklik a holnapi napon: ,,Dicsôség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek!'' (Lk 2,14) ,,Holnap eltöröltetik e földnek bűne, és uralkodni fog fölöttünk a világ Megváltója.''

 

             Uralkodni fog fölöttünk az ô szelíd uralkodásával, amint a Próféta hirdeti róla: ,,Az Úr lelke van rajtam, mert felkent engem az Úr, elküldött engem, hogy örömhírt vigyek a szelídeknek, meggyógyítsam a megtört szívűeket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, megnyitást a bezártaknak, hogy hirdessem az Úr megengesztelôdésének esztendejét és Istenünk bosszújának napját, megvigasztaljak minden gyarlót, koronát szerezzek és adjak Sion gyászolóinak a hamu helyett, örömolajat a gyász helyett, a dicsôség palástját a szomorúság lelke helyett.'' (Iz 61,1-3) ,,Jeruzsálem, hamar jön üdvösséged, miért emészted föl magad szomorúságodban, vajon nincs-e tanácsadód mert újból erôt vett rajtad a fájdalom? Megváltalak és megszabadítalak, ne félj! Mint az anya gyermekeit, úgy vigasztallak meg benneteket, mondja az Úr. Idegen nem megy át többé Jeruzsálemen, mert azon a napon édességet harmatoznak a hegyek és a halmok túláradnak tejtôl és méztôl, mondja az Úr. Minden vétkünket leveszi rólunk és a tenger mélységébe veti összes bűneinket.'' (Ádv. resp.) ,,Szóljatok Jeruzsálemnek szívéhez, mert véget ért istentelensége, bocsánatot nyert gonoszsága. És megnyilvánul majd az Úr dicsôsége, és meglátja minden test az Isten Üdvözítôjét.'' (Áldozási imádság karácsony elôestéjén. Vö. Iz 40,2.5; Lk 3,6)

 

             Ezt az Üdvözítôt várja a mai napon az Egyház. Azért imádkozik már ádvent kezdetén: ,,Az Üdvözítôt várjuk, a mi Urunk Jézus Krisztust, aki megújítja a mi alázatos testünket és hasonlóvá teszi az ô dicsôséges testéhez. Józanul, igazán és ájtatosan éljünk e világon, várván a boldog reménységet és a nagy Isten dicsôségének eljövetelét.'' (Adv. resp.) Ezt az Üdvözítôt nem várják azok, akiknek szemében nem létezik sem bűn, sem személyes Megváltó, akik megtébolyodott gôgjükben jó és rossz fölött állanak és csak ,,megváltó eszmékrôl'' szónokolnak. A mi korunk hitetlen embere elvesztette bűnös voltának tudatát, azért nincs is igazi karácsonyi öröme. Az igazi karácsonyi örömnek az alapja a bűntudat. Ezt akarja lelkünkbe belevésni a mai napon az Egyház, amikor újból hangoztatja: ,,Ma tudjátok meg, hogy eljön az Úr, és holnap látjátok az ô dicsôségét. Holnap eltöröltetik e földnek bűne, és uralkodni fog fölöttünk a világ Megváltója.'' Minél jobban átérzed lelkedben bűnös voltodat, minél nagyobb benned a bizalom és a vágy a Megváltó után, annál teljesebb lesz az örömöd a holnapi napon, amikor a kitartással végzett hosszú ádventi elôkészület után ,,az Úr Egyszülöttjének eljövetele által megtisztult lélekkel szolgálhatsz Istennek.'' (Az Egyház imádsága ádvent 2. vasárnapján.)

 

Imádság

 

             Fejezd be elmélkedésedet az Egyház mai könyörgésével, mely az egész ádvent jelentôségét újból szemed elé állítja: ,,Isten, ki bennünket évenkint megváltásunk titkának szent várakozásával megörvendeztetsz, add meg, hogy azt, akit mint Megváltót örömmel fogadunk, mint jövendô bírót is nyugodtan szemlélhessük.'' Amen.

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás