Tiszta Forrás
2023. szeptember 23.   
Névnap: Tekla, Líviusz

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

Jelen van

0 felhasználó
16 látogató

Látogatások

- ma: 92
- tegnap: 116
2017.09.17. 21:40 JóB
Hozzászólások: 0

Ki áll a háttérben? – egy ördögűző válasza

Ki áll a háttérben? – egy ördögűző válasza

Napjainkban olyan eseményeknek, folyamatoknak lehetünk szemtanúi, és szenvedő alanyai, amire nincs elfogadható magyarázat. Az Európába történő tömeges betelepítések következtében soha nem látott véres támadások sokkolják az eddig békében élő európai embereket. Az ártatlan civil lakosság ellen elkövetett esztelen terrortámadásoknak nincs magyarázata, nem indokolható semmivel. A féktelen gyűlölet az egyedüli motiváció. Ennek a végtelen gonoszságnak a hátterében csak, és kizárólag a végtelenül gonosz – a Sátán – állhat.

 

Az embert természetes emberi létezéséből kiforgatni akaró törekvések már a politikai színterében is agresszív módon jelen vannak. A drogok legalizálásáért lobbizó csoportok a fiatalokat célozzák meg leginkább. A dog kereskedésből származó extra profiton túl a fiatalok egészségének tönkretétele, végső soron pedig az emberi mivoltukból való kiforgatása a cél (ld. a Bp.-i villamosmegállóban fekve őrjöngő drogosokat, stb.). Hogy ki áll mindennek a hátterében, nem nehéz kitalálni.

 

Az abnormális, az idiotizmust megtestesítő un. Gender-elmélet odáig merészkedik, hogy kétségbe vonja a férfi  és a nő természetes, vele született nemi identitását. Ez a sátáni elmélet csakis egy megszállott, gondolkodásképtelen ember agyában születhetett meg.

Sokan  kétségbe vonják a bukott angyal, az Ős-kígyó, a Sátán létezését (még a felszentelt papok némelyike is). Ezzel magát az Evangéliumot tagadják meg.

Máté evangéliumának 4. fejezete így kezdődik:

Akkor a Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse.

Negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett.

Odalépett hozzá a kísértő, és így szólt: "Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré."

Azt felelte: "Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik."

Most a szent városba vitte a sátán, és a templom párkányára állította.

"Ha Isten Fia vagy - mondta -, vesd le magad, hiszen írva van: Parancsot adott angyalainak, a kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe üsd a lábad."

Jézus így válaszolt: "Az is meg van írva: Ne kísértsd Uradat, Istenedet."

Végül egy igen magas hegyre vitte a sátán, s felvonultatta szeme előtt a világ minden országát és dicsőségüket.

"Ezt mind neked adom - mondta -, ha leborulva imádsz engem."

Jézus elutasította: "Távozz sátán! Meg van írva: Uradat, Istenedet imádd, s csak neki szolgálj!"

 Erre otthagyta a sátán és angyalok jöttek a szolgálatára. (Mt 4.1-11)

 

Lukács evangéliumában is egyértelmű, hogy ki ellen küzdenek a tanítványok.

A tanítványok visszatérése. A hetvenkét tanítvány nagy örömmel tért vissza: 'Uram, mondták, a te nevedre még az ördögök is engedelmeskednek nekünk.'

Ő így válaszolt: 'Láttam a sátánt: mint villám bukott le az égből. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hatalmat adtam nektek minden ellenséges erő fölött: semmi sem fog ártani nektek. Mégse annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskednek nektek, hanem annak, hogy nevetek föl van jegyezve a mennyben." (Lk 10,16)

 

 A Sátán létezik, és legfőbb célja Isten művének a lerombolása. Küzdeni kell ellene minden időben, és minden eszközzel, amit Jézus a keresztények kezébe adott. A katolikus egyház legismertebb, és leghatékonyabb ördögűzője a nemrégen elhunyt Gabriele Amorth atya volt.

Amorth atya könyvet is írt ördögűző tevékenységéről. A könyv érdekesebb részeit ismertetni fogjuk a weboldalon.

A könyv címe:  DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI

A könyv előszavát idézzük:

 

AJÁNLÁS

 

   Nagy örömmel írok néhány szót Gabriele Amorth atya könyve elé, aki számos éven át volt értékes segítségem az ördögűzői szolgálatban. Néhány itt leírt történetet együtt éltünk át, és osztoztunk az aggodalmakon, a fáradságon, a reménykedésben és a hozzánk forduló szenvedő emberek szolgálatában.

   Azért is örülök e könyv kiadásának, mert bár az utóbbi évtizedekben rengeteget írtak a teológia csaknem minden területén, az ördögűzésről mégis csaknem teljesen megfelejtkeztek. Talán a témával foglalkozó írások és az érdeklődés hiányára vezethető vissza az a tény is, hogy még a szertartáskönyvben is az idevonatkozó fejezet az egyetlen olyan rész, amit nem igazítottak a zsinat utáni előírásokhoz.

   Ugyanakkor az „ördögök kiűzése” szolgálatának fontossága egyértelműen áll előttünk az evangéliumok, az apostolok működése és az Egyház története alapján.

  Amikor Szent Pétert egy természetfeletti sugallat Cornelius százados házába vezette, hogy az ott egybegyűlt előkelők előtt hirdesse a keresztény hitet, az apostol azzal bizonyította, hogy Isten valóban Jézussal volt, hogy a megszállottaknak az ördögtől való megszabadulását hangsúlyozta előttük (ApCsel 10, 1-38). Az evangélium nem egy helyen tárja elénk Jézus különleges hatalmát ezen a téren. Ha az Atyának az volt a szándéka egyszülött Fiának elküldésével, hogy véget vessen a sátán emberek feletti sötét uralmának, vajon milyen egyéb módot választhatott volna ennek bizonyítására?

   A szent könyvek nem hagynak kétséget afelől, hogy a sátán a világ feletti hatalmát fizikai megszállottság révén is gyakorolja. Hatalmának átadásakor Jézus úgy akarta, hogy az apostolok és utódaik is képesek legyenek kiűzni az ördögöket, amint ezt többször is kifejezésre juttatta (Mt 10,8; Mk 3,15; Lk 9,1).

   Ha azonban megengedi az Úr, hogy egyes embereket zaklasson az ördög, el is látja őket ugyanakkor különféle segítségekkel is felszerelte Egyházát azokkal a szentelményekkel, amelyek igen hatékonynak bizonyulnak e bajokkal szemben. A sátán alattomos tevékenysége ellen állandó segítségünk a Szentséges Szűz is, annál a szembenállásnál fogva, amely a kezdetek óta fennáll közöttük. (E témáról szól Candido Amantini: Il mistero di Maria, magyarul Mária titka c. könyve - Ed. Dehoniane, Napoli).

   Korunk íróinak nagy többsége, beleértve a katolikus teológusokat is, jóllehet nem tagadják a sátán és a többi lázadó angyal létezését, hajlanak rá, hogy félvállról vegyék befolyásukat az emberi életre. Minthogy itt fizikai jellegű behatásokról van szó, a hitetlenség szinte kötelező és a bölcsesség bizonyítékának számit. Napjaink gondolkodása a primitív korok illúziójának bélyegzi meg, ha valaki nem természetes okokat lát a minket körülvevő jelenségek mögött.

   Nyilvánvaló, hogy ez az alapállás hatalmas segítséget jelent a gonosz ténykedése számára, különösen azért, mert azok is osztoznak benne, akiknek szolgálatuknál fogva megbízatásuk és hatalmuk lenne arra, hogy meggátolják káros tevékenységét. Ha a szentírást, a teológiát, vagy akár napjaink tapasztalatát vennék alapul, az ördög által megszállottakra úgy tekintenének, mint a boldogtalanok seregére, akiknek mit sem segíthet a tudomány, jóllehet mélyen hallgat e tényről. Megfelelő óvatossággal az esetek többségében ki tudja mutatni a demonopátiát (a gonosz ördögi befolyást) az az ember, aki ismeri az ördög tevékenységének általános tüneteit. Az ördögi eredetű baj, bármilyen jelentéktelen betegségről van is szó, megismerszik arról, hogy makacsul ellenáll minden közönséges gyógyszernek - ugyanakkor igen súlyos, olykor halálos kimenetelűnek tartott bajok is enyhülnek vagy meg is szűnnek a pusztán vallási jellegű segítség hatására. Az is jellemző, hogy a gonosz lelkek áldozatai úgy érzik, hogy balszerencse hajszolja őket, és életük sorscsapások láncolata.

   Manapság számos kutató foglalkozik azokkal a jelenségekkel, amelyek a demonopatikus emberekben lejátszódnak, és elismerik ezeknek a normálistól elütő eredetét, amikor paranormálisnak nevezik őket. Nem kételkedünk a tudomány fejlődésében, de nem felel meg az általunk folyamatosan tapasztalt valóságnak az a feltételezés, hogy a tudomány mindenre választ találhat, és minden bajt visszavezethet valamilyen természetes okra.

   Nagyon kevés még az olyan kutató, aki komolyan szem előtt tartja bizonyos jelenségek eredetének keresésekor a külső, értelmes és testetlen hatalmak beavatkozásának lehetőségét. Alig van olyan orvos, aki zavaros tünetekkel és klinikailag megmagyarázhatatlan bajokkal küszködő betegek láttán fel meri tételezni, hogy e páciensek betegsége valamilyen egészen más eredetre megy vissza.

Sokan vannak közöttük, akik Freudra hivatkoznak ilyenkor, mint holmi prófétára. Így aztán sokszor még rosszabb állapotba juttatják ezeket a szerencsétleneket, mint amilyenben azelőtt voltak; pedig sokat tehetnének az ilyen betegekért, csakúgy, mint az ördögűző papok is.

   Amorth atya könyve röviden és világosan bemutatja az olvasó számára az ördögűzők működését. Bár logikai fonalat követ a mű, nem időzik el az elméleti alapvetésnél (az ördög létezésénél, a fizikai megszállottság lehetőségénél, stb.), és nem von le doktrinális következtetéseket. Inkább a tényeket hagyja szóhoz jutni, s ezek által mutatja be, mit lát és mit tapasztal meg egy ördögűző. Ismerem a szerző szeretetét azon egyházi emberek iránt, akik a Krisztus által ránk bízott hatalom - az ő nevében való ördögűzés - elsőrendű letéteményesei. Ezért bízom benne, hogy ez a könyv sok haszonnal jár majd, és ösztönzi a további, e témába vágó tanulmányok megszületését.

 

P. Candido Amantíni

A.D.2017.09.17©JóB

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ehhez a cikkhez ajánljuk

A Sátán füstje:

http://www.tiszta-lap.hu/vegso_idok/3766/A-Satan-fustje/

Elhunyt Gabriele Amorth, az ismert ördögűző pap:               

http://www.tiszta-lap.hu/vegso_idok/2853/Elhunyt-Gabriele-Amorth-az-ismert-ordoguzo-pap/

Földön rángatozó fiatalok a villamos megállóban

http://hvg.hu/itthon/20170914_Ujabb_dramai_video_a_foldon_fetrengo_fiatalokrol

 

Archívum

Hozzászólások

Ide írhatja hozzászólását...
A hozzászóláshoz jelentkezzen be!
Még nem érkezett hozzászólás