Tiszta Forrás
2023. június 08.   
Névnap: Medárd, Helga

Laudetur Jesus Christus!

Te öntöd a források vizét patakokba, a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük.
Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közt zengik énekük.
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jóltartod.
Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jóllakhasson; hogy a földből kenyeret nyerjen. (Zsolt 104.10 – 14.)

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne." (Jn 4.14)

OLVASMÁNY: 2023-06-08 ~ ~ ~ ~ Rafael és az ifjú Tóbiás már közeledtek Ekbatanához, amikor Rafael ezt mondta az ifjúnak: ˝Tóbiás testvér!˝ Ő így felelt: ˝Itt vagyok.˝ Az angyal így folytatta: ˝Ezen az éjjelen Ráguelnél maradunk. Ő rokonod, és van egy Sára nevű leánya.˝ ~ ~ Amikor Ekbatanába értek, Tóbiás így szólt Rafaelhez, akit Azarja néven ismert: ˝Azarja testvér, vezess engem egyenesen Ráguel testvérünkhöz.˝ Ő elvezette Ráguel házába, aki az udvaron a kapuban ült. Először ők köszöntötték, mire Ráguel ezt mondta nekik: ˝Üdvözöllek, testvéreim, Isten hozott benneteket˝, és bekísérte őket házába. Majd a nyájból levágatott egy kost, és megvendégelte őket. ~ ~ Miután megmosakodtak és megfürödtek, asztalhoz telepedtek. Tóbiás így szólt Rafaelhez: ˝Azarja testvér, kérd meg Ráguelt, hogy adja hozzám Sárát, a nővéremet.˝ Meghallotta ezeket a szavakat Ráguel, és ezt mondta az ifjúnak: ˝Egyél, igyál, örülj ezen az estén. Nincs más, aki feleségül vehetné leányomat, Sárát, csak te, testvér. Nekem nem szabad más férfihez adnom, mint hozzád, mert te rokonom vagy. De megmondom neked az igazat, fiam. Hét férfinak adtam testvéreink közül, és mindnyájan meghaltak azon az éjjelen, amelyen beléptek hozzá. De most egyél, igyál, fiam, és az Úr gondoskodik rólatok.˝ Tóbiás azonban ezt mondta: ˝Itt én addig nem eszem és nem iszom, amíg meg nem erősíted, ami rám vonatkozik.˝ Ráguel ezt mondta neki: ˝Megteszem, tiéd lesz ő Mózes könyvének törvénye szerint, hiszen az égben is úgy határoztak, hogy neked adjam őt. Vedd tehát nővéredet, mostantól testvére vagy, ő pedig nővéred neked. Mától kezdve örökre a tied. Fiam, legyen irgalmas hozzátok az ég Ura ezen az éjszakán, árassza rátok irgalmát és békéjét.˝ ~ ~ Ráguel ekkor hívta a leányát, Sárát, s az bejött hozzá. Majd megfogta a leány kezét, átadta őt Tóbiásnak, és azt mondta: ˝Vedd feleségül a törvény és parancs szerint, amely írva van Mózes könyvében. Vedd, és vezesd tiszta szándékkal atyádhoz. Az ég Istene adjon nektek békét és jó utat.˝ Majd hívta a leány anyját, írólapot hozatott, hogy elkészítsék a házassági szerződést, amely szerint feleségül adja leányát Mózes törvényének parancsa szerint. Az anya hozta az írólapot, ő pedig elkészítette, és aláírta. Ezután láttak neki az evésnek és ivásnak. Majd Ráguel hívta feleségét, Ednát, s ezt mondta neki: ˝Nővérem, tégy rendbe egy másik szobát, és oda vezesd be leányunkat.˝ Az el is ment, elkészített egy ágyat, amint az ura mondta neki. Ide vezette be leányát, sírt fölötte, majd letörölte könnyeit, és ezt mondta neki: ˝Leányom, légy erős, az ég Ura fordítsa szomorúságodat örömre! Légy erős!˝ Aztán a szülők bevezették Tóbiást a nász-szobába, majd bezárták a szoba ajtaját. ~ ~ Akkor Tóbiás ezt mondta Sárának: ˝Kelj föl, nővérem! Imádkozzunk és könyörögjünk Urunkhoz, hogy elnyerjük oltalmát és kegyelmét.˝ Sára fölkelt, és elkezdtek imádkozni és könyörögni az Úrhoz, hogy oltalmat nyerjenek. Így imádkoztak: ˝Áldott vagy, atyáink Istene, és áldott a te neved örökkön-örökké! Áldjon téged az ég és minden teremtményed mindörökké. Te alkottad Ádámot, és segítőtársul adtad neki Évát. Kettőjüktől származik az emberi nem. Azt mondtad: »Nem jó az embernek egyedül lennie. Alkossunk neki hozzá hasonló segítőtársat.« Íme, én most nem élvezetvágyból veszem el nővéremet, hanem tiszta szándékkal. Engedd, hogy irgalmat találjak én is, meg ő is, és egészségben öregedjünk meg mindketten.˝ Majd ráfelelték: ˝Úgy legyen. Ámen.˝ Aztán átaludták az éjszakát. (Tób 6,10-11;7,1.9-17;8,4-9a) ~ ~ ~ ~ Ez az Isten igéje.

Jelen van

0 felhasználó
5 látogató

Látogatások

- ma: 49
- tegnap: 166

Bemutatkozás

 

Laudetur Jesus Christus!

 

Szeretettel köszöntjük a kedves olvasót.

 

Ezt a weblapot hitüket gyakorló katolikus keresztények szerkesztik, akik hisznek Isten mindenhatóságában, hisznek az Evangéliumban, hisznek a szeretet erejében.

 

Hiszünk abban, hogy nem véletlenül jöttünk erre a világra, hanem Isten gyermekei vagyunk, és igyekszünk ehhez méltóan élni.

Isten Igéje az első, és legfontosabb, amit szeretnénk megismertetni olvasóinkkal.

A napi evangélium, a szentlecke, az olvasmány, a nap szentjének bemutatása mind ezt a célt szolgálja.

Hisszük, és valljuk, hogy Isten Szava ma is olyan erő, amely képes sorsokat jóra fordítani, reményt adni a csüggedőknek, vigaszt a betegeknek, az öregeknek, a szegényeknek, a magányosoknak, az elesetteknek.

Minden embert meghívott Isten az örök életre. Csak rajtunk múlik, hogy elfogadjuk-e ezt a meghívást.

 

Hiszünk abban, hogy a ma emberének is szüksége van az Istennel való párbeszédre, az imádságra.

A napot a reggeli imával kezdjük, délben elimádkozzuk az Úrangyala imádságot, este pedig hálát adunk az Úrnak.

A gyermekek részére este 18:00 órai kezdettel mesét vetítünk. 

 

A weboldalon működik egy virtuális imaközösség, a Szent Kristóf imacsoport.

Ez az imaközösség nyitott, bárki csatlakozhat. Imáinkat a szükséget szenvedő embertársainkért, a világban élő üldözöttekért, a bűnök engeszteléséért, és az egyéni szándékokért ajánljuk fel.

Minden nap 15:00 órakor megemlékezünk a kereszten értünk meghalt Jézus Krisztusról. Vagy a rózsafüzér egy-egy tizedét imádkozzuk el, vagy valamelyik litánia került fel a weboldalra.

 

Igyekszünk megjeleníteni a keresztény és egyetemes emberi kultúra értékeit, továbbadva utódainkak mindazt a kincset, amit őseink hagytak ránk.

 

A világ eddig soha nem látott gyorsasággal változik körülöttünk.

 

A globalizáció hatásait naponta érezzük: a régi, hagyományos, keresztény alapokon nyugvó értékrend helyett egy új, embertől és Istentől elidegenített eszme uralkodik Európában, és a világ többi részén is

 

A nemzetek, nemzetállamok önrendelkezési joga megszűnt, helyette egy globális központi szervezet utasításai alapján működik az állam. Az összetartozást biztosító nemzeti kultúrát felváltotta az un. „multikultúra”, ez a mesterségesen kreált ideológia, amelynek nincsenek, és soha nem is voltak gyökerei.  

 

Egy újkori keresztényüldözésnek vagyunk tanúi, és szenvedő alanyai. A sokat hangoztatott vallásszabadság szép eszméje csak papíron létezik. A valóságban az ókori barbár törzsek kegyetlenkedéseit meghazudtoló, a világot sokkoló véres leszámolás folyik a világ szinte minden részén.

 

Európát tömegével áraszják el  a muzulmán, és az afrikai bevándorlók. A bevándorlásra, és a menekültekre vonatkozó európai uniós törvényeket, és rendelkezéseket semmibe véve áramlanak be Európa országaiba.  Úgy tűnik, szervezett betelepítésről van szó, amihez az Európai Unió parlamentje asszisztál.

 

Az egyszerű, tisztességes átlagember nem érti ennek az okát. Keresi a magyarázatot, keresne egy fix pontot az életében, de nem talál.

 

Az Evangéliumban megtalálható a magyarázat. Isten, a világ teremtője, és mindenható Ura szabadnak teremtette az embert. A teremtéskor figyelmeztette: mit tehet, és mitől kell óvakodnia. De az ember nem hallgatott Isten szavára, hanem a Sátán hazug, alattomos ígéreteinek hitt.

A ma emberének is két választási lehetősége van: vagy hisz Isten szavának, és elnyeri az örök élet jutalmát, vagy a Gonosz csábító ígéretei szerint rendezi be az életét.

 

Isten mindenkit megszólít az élete során: lehet, hogy éppen ezen a weblapon keresztül. Választanunk kell: vagy mellette, vagy ellene. Más lehetőségünk nincs.

 

A weboldal szerkesztői is gyarló emberek, de elkötelezettek Isten ügye mellett.

 

Szeretnénk megismertetni a kedves olvasóval Isten hozzánk intézett szavát, az Evangéliumot, hogy ezáltal segítsünk eligazodni ebben a bonyolult, bizonytalan világban.

 

A weblap szerkesztősége